بررسی میزان شایسته‌سالاری در به‌کارگیری کادر تربیتی مراکز اجرایی آموزش ناجا (مورد مطالعه: مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول‌الله (ص)- بیرجند)

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه امین

2 درون

چکیده

پژوهش حاضر، که به‌منظور ارزیابی و بررسی میزان تحقق شایسته‌سالاری در به‌کارگیری کادر تربیتی مراکز اجرایی آموزش ناجا (مورد مطالعه: مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول‌الله (ص) ناجا- بیرجند) انجام شده؛ دارای رویکرد کمّی بوده و از حیث هدف کاربردی، از حیث شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی و در زمره مطالعات میدانی است. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان مرکز آموزش محمد رسول‌الله (ص) ناجا به تعداد 190 نفر بوده و به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، از ابزار پرسش‌نامه استاندارد 24 سؤالی، با مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت، استفاده شده که در نهایت تعداد 170 پرسش‌نامه جمع‌آوری گردیده است. پایایی این پرسش‌نامه و سازگاری درونی آن، به کمک نرم‌افزارSPSS  و با ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده و برای اطمینان از روایی پرسش‌نامه نیز از روش تعیین اعتبار محتوا توسط اساتید و کارشناسان امر بهره گیری شده است. در این پژوهش؛ شایسته‌سالاری در ابعاد شایسته‌خواهی، شایسته‌یابی، شایسته‌گزینی، شایسته‌گماری، شایسته‌پروری و شایسته‌داری کادر تربیتی مرکز آموزش محمد رسول‌الله (ص) ناجا اعم از: فرماندهان صف آموزش، مدرسان و مربیان، مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه‌های تحقیق با استفاده از روش آزمون t تک متغیره بررسی گردیده‌اند. نتایج حاکی از آن است که شایسته‌سالاری در ابعاد شایسته خواهی، شایسته‌یابی و شایسته‌گزینی در سطح بالایی قرار داشته و در ابعاد شایسته‌گماری، شایسته‌پروری و شایسته‌داری از سطح بالایی برخوردار نیست. در پایان، پیشنهادهایی برای اجرا در سازمان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


1. آموزگار، محمدحسن (1379)؛ «فلسفه و مکتب های تربیتی»، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
2. ابطحی نیا، عاطفه و راستگو، سمانه (1397)؛ «تبیین نقش هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی»، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، شماره6، 125-142.
3. ابطحی، حسین و منتظری، محمد (1386)؛ «مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی»، فصلنامه مطالعات مدیریت، 57، 1- 16.
4. ابیلی، خدایار و همکاران (1383)؛ «شایسته سالاری و توسعه منابع انسانی»، تحول اداری، شماره46.
5. ابیلی، خدایار و همکاران (1384)؛ «میزگرد شایسته سالاری بستر حضور در عرصه جهانی»، ماهنامه تدبیر.
6. احمدی، پرویز و رحمان پور، لقمان (1381)؛ «راهبردهای حفظ و نگهداری منابع انسانی»، ماهنامه مدیریت، شماره66-65.
7. اسماعیلی، بابک (1381)؛ «آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی»، ماهنامه مدیریت، شماره 64-63.
8. الوانی، سیدمهدی (1377)؛ «مدیریت عمومی»، تهران: نشر نی.
9. الیاسی،‌ محمدحسین (1389)؛ «سنجش ویژگی های شناختی، روان شناختی، شخصیتی و عملکردی فرماندهان ناجا»، بازرسی کل ناجا.
10. بابایی زکلیکی، محمدعلی (1386)؛ «مبانی تدوین شایستگی های مدیران: مجموعه سخنرانی و کارگاه های آموزشی همایش تخصصی ارزیابی و توسعه مدیران»، تهران: انتشارات گروه پژوهشی صنعتی آریانا.
11. بختیاری، یزدان (1388)؛ «مهندسی آموزشی با رویکرد استاندارد ایزو 10015»، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
12. دانایی فرد، حسن و فروهی، مهشید (1384)؛ «تغییر شایستگی های مدیران دولتی: تنش در تعهد»، نشریه مدیریت و توسعه، شماره2.
13. درخشان، اکبر و همکاران (1392)؛ «بررسی نظرات اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی»، فصلنامه اخلاق پزشکی، سال هفتم، شماره26.
14. رابطی، رئوف (1380)؛ «شایسته سالاری در دستگاه های دولتی»، تهران: نشر تعاون.
15. سیف، علی اکبر (1385)؛ «روان شناسی پرورشی»، تهران: نشر آگاه.
16. شکوهی، غلامحسین (1387)؛ «تعلیم و تربیت و مراحل آن»، چاپ بیست و دوم، مشهد مقدس: انتشارات آستان قدس رضوی.
17. صحرایی، اسماء و سجادی، سید نصراله و افشاری، مصطفی (1392)؛ «مدل سازی معادلات ساختاری در بررسی ارتباط بین اثربخشی با خلاقیت مدیران فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران»، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، شمار1.
18. عطافر، علی و آذربایجانی، کریم (1380)؛ «بررسی میزان شایسته سالاری در انتخاب مدیران بخش دولتی و خصوصی»، دانش مدیریت، شماره54.
19. قاسمی پیربلوطی، اکبر و فرامرزی بابادی، سعید و ملک زاده، سلیمان و دهقان، سیدمصطفی و یوسفی، رضا (1394)؛ «مجموعه قوانین و مقررات کاربردی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»، تهران: معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا.
20. قدردان، حمید (1382)؛ «فرهنگ صنعتی و شایسته سالاری»، پیام مدیریت موفق، شماره27.
21. محرابی، جواد و رهنما، افشین و درستی، علی و علایی، عباس (1391)؛ «بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان و اثربخشی سازمانی»، نشریه علوم رفتاری، شماره4.
22. محمدی، مهدی و نوررحمانی، محمد و ناصری جهرمی، رضا و کشاورزی، فهیمه و رحمانی، هادی (1394)؛ «بررسی رابطه بین شایستگی های عاطفی اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی: نقش واسطه ای شایستگی های فنی، زمینه ای و رفتاری اعضای هیئت علمی»، نشریه نوآوری و ارزش آفرینی، شماره4.
23. مرکز مطالعات راهبردی ناجا (1396)؛ «سند راهبردی حوزه تربیت و آموزش ناجا»، تهران: معاونت دانش، پژوهش و اطلاع رسانی مرکز مطالعات راهبردی ناجا.
24. معاونت تربیت و آموزش ناجا (1396)؛ «نظام جامع تربیت و آموزش ناجا: ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران»، تهران: انتشارات اداره کل منابع و متون درسی معاونت تربیت و آموزش ناجا.
25. نصیری ولیک بنی، فخرالسادات و محمدی شاهد، الهام (1392)؛ «بررسی رابطه بین شایستگی مدیران و مؤلفه های سازمان یاددهنده با اثربخشی مدیریت سازمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان»، فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها، شماره2.
26. نقیب زاده، عبدالحسین (1368)؛ «نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش»، تهران: انتشارات طهوری.
27. یگانگی، سیده عاطفه (1389)؛ «نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت: مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان قزوین»، مدیریت توسعه و تحول، شماره2.
28. یوسف زاده، محمدرضا و محبی، علی و شاهمرادی، مرتضی (1395)؛ «تدریس کیفی در آموزش عالی»، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.