دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 1-200 
2. ارائه مدل دانشگاهی آینده با تمرکز بر تحولات فعلی آموزش عالی

صفحه 26-40

لیلا سورانی یانچشمه؛ محمدنقی ایمانی پرد گله‌سری؛ یحیی خونساری


6. بررسی عناصر وچارچوب "روش ارزیابی یادگیری محور"در آموزش: یک فراترکیب

صفحه 121-135

علی اصغر احمدی شکوه؛ فاطمه همتی؛ سیدمحمد علوی؛ مریم فرنیا


9. پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس عوامل فردی

صفحه 161-170

جواد عینی پور؛ اکبر رضازاده؛ نظام هاشمی