دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 1-200 
2. طراحی و اعتباریابی پرسشنامه توانمندسازهای چابکی برای دانشگاه‌ها

صفحه 21-40

طیبه ارجمندی؛ علی‌اکبر امین بیدختی؛ علی‌محمد رضایی


4. طراحی الگوی داده بنیاد کیفیت محوری آموزش در آموزش عالی

صفحه 61-80

امیر امیری رشخوار؛ مهدی زیرک؛ محمود قربانی؛ علی حسین زاده


8. طراحی و اعتباربخشی اهداف برنامه درسی ادبیات فارسی مهارت بنیان دوره متوسطه اول

صفحه 141-160

محمدحسن رفعت؛ سیداحمد هاشمی؛ علی اصغر ماشینچی؛ محمد بهروزی