دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، تابستان 1400، صفحه 3-182 
4. طراحی الگوی توسعه آموزش تربیت بدنی در ناجا

صفحه 85-116

علیرضا رحیمی؛ سعید قربانی؛ امیر دانا