دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1393 
1. الگوی تحوّل در مراکز آموزشی و تربیتی نیروهای مسلح

صفحه 13-44

اکبر محمدعلی‌زاده؛ سیدعبدالله جعفری؛ اسماعیل غلامحسینی؛ محمد خدابخشی