دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، زمستان 1394 
1. تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی

صفحه 1-20

رضا قیاسی؛ امیرحسین یاوری؛ پرویز آهی؛ حبیب قنبری


6. ارزشیابی برنامه درسی حمایت شده: چگونه فرایند یادگیری و آموزش را در دوره کارشناسی تسهیل کنیم؟

صفحه 101-120

حسن ملکی؛ سید علی خالقی نژاد؛ سید علی خالقی‌نژاد؛ دکتر حسن ملکی؛ دکتر مقصود فراستخواه؛ دکتر عباس عباسپور