دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، زمستان 1396 
6. آسیب شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

صفحه 101-120

اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ عباس عباسپور؛ سعید برومندفر