دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، زمستان 1398، صفحه 1-250 

مقاله پژوهشی

5. آموزش و بررسی تاریخ گذاری در قرآن کریم در پرتو تبیین اسنادی

صفحه 92-109

محمد حسین زائری؛ جعفر نکونام؛ مهرداد عباسی


12. توانمند‌سازهای انعطاف‌پذیری کارکنان با رویکرد پدیدار‌شناسی (با تاکید بر آموزش کارکنان)

صفحه 201-220

محمد حیدری گوجانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ رضا ابراهیم‌زاده دستجردی