درباره نشریه

این نشریه با هدف ارتقا موضوعات تربیت و آموزش به ویژه در حوزه پلیسی است.