اهداف و چشم انداز

1-اعتلا و ارتقا در حوزه آموزش پلیس

2-انتشار پژوهش های آموزشی

3-تشویق و ترغیب کلیه دست اندرکاران آموزش به امر پژوهش