اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

محمد حسن پرداختچی

استاد علوم تربیتی

استاد علوم تربیتی
m_pardakhthiisbu.ac.ir

پریوش جعفری

دانشیار مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

parivauh.jafarigmail.com

عباسعلی قیومی

دانشیار - دانشکاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و فناوری

a_ghaiyoomiiau_tnb.ac.ir
A-ghaiyoomi@iau-tnb.

شهامت حسینیان

مدیریت درون

s.hgmail.com

مجید رضایی راد

مدیریت درون

rezairadgmail.com

یوسف محمدی

مدیریت درون

yousefmohhamadigmail.com

سردبیر

سیدحمید خداداد حسینی

مدیریت برون

khodadadgmail.com

مدیر مسئول

حبیب اله جان نثاری

مدیریت درون

jannesarigmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمدجواد کاملی

مدیریت درون

kameligmail.com

محمد احسانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی برون

ehsanimodares.ac.ir

رحمت اله مرزوقی

دکتری برنامه ریسی درسی دانشگاه شیراز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه مدیریت و برنامه ریسی آموزشی

rmarzoghirose.shirazu.ac.ir