نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش ضرورت آموزش مبانی قضایی و ارزش‌های اعتقادی در مراکز آموزش ناجا با رویکرد رعایت حقوق شهروندی در یگان‌های انتظامی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 119-150]
 • آموزش تربیت بدنی طراحی الگوی توسعه آموزش تربیت بدنی در ناجا [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 85-116]
 • آموزش شهروندی شناسایی راهبردهای معلمان مراکز پیش‌دبستانی برای آموزش مفاهیم قانون، حق و مسئولیت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 153-182]
 • آموزش عالی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری یادگیری ترکیبی در آموزش عالی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 119-148]

ا

 • ارزشیابی اثربخشی چارچوب تبیینی وجوه تحلیلی انواع اثربخشی برنامه‌های درسی آموزش عالی بر اساس رویکرد راهبردی: مطالعه کیفی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 3-28]
 • استراتژی تدوین استراتژی‌های آموزشی برای توسعه تفکر انتقادی در برنامه درسی دوره اول متوسطه [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 31-55]
 • اسلام ضرورت آموزش مبانی قضایی و ارزش‌های اعتقادی در مراکز آموزش ناجا با رویکرد رعایت حقوق شهروندی در یگان‌های انتظامی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 119-150]
 • اضطراب اجتماعی ارائه‌ الگو ساختاری جرات‌ورزی بر اساس مسئولیت‌پذیری، اضطراب اجتماعی با میانجی‌گری خود‌ناتوان‌سازی تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 107-132]
 • اعتبارسنجی تدوین و اعتبارسنجی الگوی آموزشی سازگاری زوجین خاص زندگی زناشویی پلیس [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 3-28]
 • اعضای هیئت ‌علمی تأثیر فشار کاری بر حل مسئله با نقش میانجی توسعه مهارت (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 31-55]
 • الگوی آموزشی تدوین و اعتبارسنجی الگوی آموزشی سازگاری زوجین خاص زندگی زناشویی پلیس [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 3-28]
 • الگوی توسعه طراحی الگوی توسعه آموزش تربیت بدنی در ناجا [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 85-116]
 • انعطاف‌پذیری‌شناختی تأثیر آموزش رویکرد معنادرمانی بر تحمل پریشانی، خودکنترلی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان ستاد فرماندهی ناجا [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 59-82]

ب

 • بازخوردهای اصلاحی بررسی عوامل موثر در بازخوردهای اصلاحی در یادگیرندگان زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 41-69]
 • برنامه درسی آموزش عالی چارچوب تبیینی وجوه تحلیلی انواع اثربخشی برنامه‌های درسی آموزش عالی بر اساس رویکرد راهبردی: مطالعه کیفی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 3-28]
 • برنامه درسی دوره اول متوسطه تدوین استراتژی‌های آموزشی برای توسعه تفکر انتقادی در برنامه درسی دوره اول متوسطه [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 31-55]
 • برنامه درسی مسأله محور شناسایی مؤلفه‌های برنامه درسی مسئله‌محور مبتنی بر رویکرد زیبایی‌شناسی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 151-176]
 • بزه‌کاری بررسی تأثیر جو مدرسه بر بزه‌کاری و رفتارهای انحرافی آنها [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 161-182]

پ

 • پیش‌دبستانی شناسایی راهبردهای معلمان مراکز پیش‌دبستانی برای آموزش مفاهیم قانون، حق و مسئولیت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 153-182]
 • پلیس ضرورت آموزش مبانی قضایی و ارزش‌های اعتقادی در مراکز آموزش ناجا با رویکرد رعایت حقوق شهروندی در یگان‌های انتظامی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 119-150]
 • پلیس جامعه محور روندها و رویه‌های راهبرد دانشی ناجا با رویکرد پلیس جامعه‌محور [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 71-104]

ت

 • تجارب زیسته‌ تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از کارکردهای الگوی ارزشیابی توصیفی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 91-111]
 • تحمل‌پریشانی تأثیر آموزش رویکرد معنادرمانی بر تحمل پریشانی، خودکنترلی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان ستاد فرماندهی ناجا [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 59-82]
 • تدوین راهبرد ارائه مدل بومی تربیت و آموزش پلیس با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 133-160]
 • تربیت وآموزش ارائه مدل بومی تربیت و آموزش پلیس با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 133-160]
 • تغییرات محیطی ارائه مدل بومی تربیت و آموزش پلیس با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 133-160]
 • تفکر انتقادی تدوین استراتژی‌های آموزشی برای توسعه تفکر انتقادی در برنامه درسی دوره اول متوسطه [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 31-55]
 • توسعه مهارت تأثیر فشار کاری بر حل مسئله با نقش میانجی توسعه مهارت (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 31-55]

ج

 • جرئت‌ورزی ارائه‌ الگو ساختاری جرات‌ورزی بر اساس مسئولیت‌پذیری، اضطراب اجتماعی با میانجی‌گری خود‌ناتوان‌سازی تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 107-132]
 • جوآموزشی بررسی تأثیر جو مدرسه بر بزه‌کاری و رفتارهای انحرافی آنها [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 161-182]
 • جو تعادل‌جویی بررسی تأثیر جو مدرسه بر بزه‌کاری و رفتارهای انحرافی آنها [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 161-182]
 • جو عاطفی بررسی تأثیر جو مدرسه بر بزه‌کاری و رفتارهای انحرافی آنها [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 161-182]

ح

 • حقوق ضرورت آموزش مبانی قضایی و ارزش‌های اعتقادی در مراکز آموزش ناجا با رویکرد رعایت حقوق شهروندی در یگان‌های انتظامی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 119-150]
 • حقوق شهروندی ضرورت آموزش مبانی قضایی و ارزش‌های اعتقادی در مراکز آموزش ناجا با رویکرد رعایت حقوق شهروندی در یگان‌های انتظامی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 119-150]
 • حل مسئله تأثیر فشار کاری بر حل مسئله با نقش میانجی توسعه مهارت (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 31-55]

خ

 • خودپنداره تحصیلی تأثیر سبک مدیریت تعامل‌گرایانه کلاس بر خودپنداره تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 59-89]
 • خودکنترلی تأثیر آموزش رویکرد معنادرمانی بر تحمل پریشانی، خودکنترلی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان ستاد فرماندهی ناجا [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 59-82]
 • خودناتوان‌سازی   ارائه‌ الگو ساختاری جرات‌ورزی بر اساس مسئولیت‌پذیری، اضطراب اجتماعی با میانجی‌گری خود‌ناتوان‌سازی تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 107-132]

د

 • دانش‌آموز تأثیر سبک مدیریت تعامل‌گرایانه کلاس بر خودپنداره تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 59-89]
 • دانش انتظامی روندها و رویه‌های راهبرد دانشی ناجا با رویکرد پلیس جامعه‌محور [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 71-104]
 • دوره ابتدایی‌ تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از کارکردهای الگوی ارزشیابی توصیفی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 91-111]

ر

 • راهبرد آموزشی شناسایی راهبردهای معلمان مراکز پیش‌دبستانی برای آموزش مفاهیم قانون، حق و مسئولیت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 153-182]
 • راهبرد دانشی روندها و رویه‌های راهبرد دانشی ناجا با رویکرد پلیس جامعه‌محور [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 71-104]
 • رفتارهای انحرافی بررسی تأثیر جو مدرسه بر بزه‌کاری و رفتارهای انحرافی آنها [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 161-182]
 • رویکرد آمیخته بررسی عوامل موثر در بازخوردهای اصلاحی در یادگیرندگان زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 41-69]
 • رویکرد ترکیبی شناسایی مؤلفه‌های برنامه درسی مسئله‌محور مبتنی بر رویکرد زیبایی‌شناسی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 151-176]
 • رویکرد راهبردی چارچوب تبیینی وجوه تحلیلی انواع اثربخشی برنامه‌های درسی آموزش عالی بر اساس رویکرد راهبردی: مطالعه کیفی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 3-28]

ز

 • زیبایی شناسی شناسایی مؤلفه‌های برنامه درسی مسئله‌محور مبتنی بر رویکرد زیبایی‌شناسی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 151-176]
 • زندگی زناشویی پلیس تدوین و اعتبارسنجی الگوی آموزشی سازگاری زوجین خاص زندگی زناشویی پلیس [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 3-28]

س

 • سازگاری تدوین و اعتبارسنجی الگوی آموزشی سازگاری زوجین خاص زندگی زناشویی پلیس [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 3-28]
 • سازگاری تحصیلی تأثیر سبک مدیریت تعامل‌گرایانه کلاس بر خودپنداره تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 59-89]
 • سبک مدیریت تعامل‌گرایانه تأثیر سبک مدیریت تعامل‌گرایانه کلاس بر خودپنداره تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 59-89]

ش

 • شهروند ضرورت آموزش مبانی قضایی و ارزش‌های اعتقادی در مراکز آموزش ناجا با رویکرد رعایت حقوق شهروندی در یگان‌های انتظامی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 119-150]

غ

 • غنی سازی تدوین و اعتبارسنجی الگوی آموزشی سازگاری زوجین خاص زندگی زناشویی پلیس [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 3-28]

ف

 • فراگیران زبان انگلیسی بررسی عوامل موثر در بازخوردهای اصلاحی در یادگیرندگان زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 41-69]
 • فشار کار تأثیر فشار کاری بر حل مسئله با نقش میانجی توسعه مهارت (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 31-55]

ک

 • کارکرد تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از کارکردهای الگوی ارزشیابی توصیفی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 91-111]
 • کارکنان ستاد فرماندهی ناجا تأثیر آموزش رویکرد معنادرمانی بر تحمل پریشانی، خودکنترلی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان ستاد فرماندهی ناجا [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 59-82]

م

 • مدیریت دانش روندها و رویه‌های راهبرد دانشی ناجا با رویکرد پلیس جامعه‌محور [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 71-104]
 • مسئله‌یابی ارائه مدل بومی تربیت و آموزش پلیس با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 133-160]
 • مسئولیت‌پذیری ارائه‌ الگو ساختاری جرات‌ورزی بر اساس مسئولیت‌پذیری، اضطراب اجتماعی با میانجی‌گری خود‌ناتوان‌سازی تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 107-132]
 • معنادرمانی تأثیر آموزش رویکرد معنادرمانی بر تحمل پریشانی، خودکنترلی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان ستاد فرماندهی ناجا [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 59-82]

ن

 • ناجا طراحی الگوی توسعه آموزش تربیت بدنی در ناجا [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 85-116]
 • نیاز‌سنجی ارائه مدل بومی تربیت و آموزش پلیس با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 133-160]

و

ی

 • یادگیری ترکیبی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری یادگیری ترکیبی در آموزش عالی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 119-148]