نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار تربیتی بررسی آثار تربیتی جرائم خشونت‌بار خانگی علیه کودکان در یک مطالعه پلیسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 129-152]
 • آثار روانی بررسی آثار تربیتی جرائم خشونت‌بار خانگی علیه کودکان در یک مطالعه پلیسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 129-152]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی شغلی فرماندهان صف (مربیان تربیتی) مراکز آموزش ناجا در حوزه فردی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • آمادگی جسمانی بررسی آثار آمادگی جسمانی و ویژگی‌های روانشناختی (بهداشت روان و سرسختی ذهنی) بر روی عملکرد کارکنان نیروهای انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 39-62]
 • آمادگی جسمانی ارزیابی سلامت عمومی، پیکرشناسی و ویژگی‌های آمادگی جسمانی دانشجویان پسر دانشکده‌ی پلیس [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 11-26]
 • آمادگی جسمانی مقایسه‌ی اثر تمرینات ترکیبی منتخب و تمرینات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی مشمولان مراکز آموزش سربازی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 170-191]
 • آموزش اهداف تربیت وآموزش پلیس منتهی به عصر ظهور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 126-152]
 • آموزش بررسی تأثیر محتوای آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی برکارآیی همیاران پلیس (مطالعه موردی شهر تهران 1391) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 27-54]
 • آموزش ضرورت آموزش ضابطین دادگستری و پلیس قضایی در تحقق عدالت کیفری و حفظ حقوق متهمین در نظام کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 93-124]
 • آموزش نقش نیروی انسانی متخصص بر عملکرد مدیران مراکز تربیت و آموزش ناجا [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 153-194]
 • آموزش جایگاه آموزش ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری (با تأکید بر قانون جدید دادرسی کیفری 1392) [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 195-236]
 • آموزش ضمن خدمت ـ عملکرد بررسی اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران (سال‌های 92-91 ) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 95-120]
 • آموزش‌عالی واکاوی برنامه درسی کیفی مبتتی بر مدل چند ذی‌نفعی((MSQCM در آموزش عالی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 157-170]
 • آموزه بنیان‌های نظری انضباط انتظامی در آموزه‌های تربیتی نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-128]

ا

 • اثر‌بخشی تعیین میزان اثربخشی آموزش دروس پیشگیری دوره درجه داری رسته انتظامی آموزشگاههای علمی تخصصی ناجا (مورد مطالعه؛ آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا تیر 1392) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • اثر‌بخشی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی تخصصی-تکمیلی ترفیعاتی بین کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 75-102]
 • استراتژی آموزشی تدوین استراتژی‌های آموزشی و فرهنگی جهت ارتقاء مصرف تولیدات داخلی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 13-36]
 • استراتژی فرهنگی تدوین استراتژی‌های آموزشی و فرهنگی جهت ارتقاء مصرف تولیدات داخلی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 13-36]
 • اعضاء هیات علمی مدیریت ورزشی بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتخاب و کارایی تکنولوژی آموزشی اعضاء هیات علمی مدیریت ورزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 65-92]
 • اقتدار احصاء مؤثرترین شاخص‌های تربیت و آموزش پلیس اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 11-38]
 • الگوی تحوّل الگوی تحوّل در مراکز آموزشی و تربیتی نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 13-44]
 • امام خمینی تربیت اخلاقی- عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 55-78]
 • انسان‌شناسی اسلامی تبیین ضرورت مبنایی دیدگاه «انسانِ عامل» در تربیت نیروی انتظامی تراز اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 153-182]
 • انضباط بنیان‌های نظری انضباط انتظامی در آموزه‌های تربیتی نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-128]
 • انضباط انتظامی بنیان‌های نظری انضباط انتظامی در آموزه‌های تربیتی نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-128]
 • انگلیسی با اهداف پلیسی تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای فرمول‌های کلامی در آموزش زبان انگلیسی به مأموران پلیس [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 105-126]
 • اهداف اهداف تربیت وآموزش پلیس منتهی به عصر ظهور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 126-152]

پ

 • پیکرشناسی ارزیابی سلامت عمومی، پیکرشناسی و ویژگی‌های آمادگی جسمانی دانشجویان پسر دانشکده‌ی پلیس [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 11-26]
 • پلیس اهداف تربیت وآموزش پلیس منتهی به عصر ظهور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 126-152]
 • پلیس آسیب‌شناسی شغلی فرماندهان صف (مربیان تربیتی) مراکز آموزش ناجا در حوزه فردی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • پلیس الگوی تحوّل در مراکز آموزشی و تربیتی نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 13-44]
 • پلیس یاران نوجوان بررسی تأثیر محتوای آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی برکارآیی همیاران پلیس (مطالعه موردی شهر تهران 1391) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 27-54]
 • پلیس‌اسلامی احصاء مؤثرترین شاخص‌های تربیت و آموزش پلیس اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 11-38]
 • پلیس امداد تأثیر آموزش هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در پلیس امداد تهران بزرگ [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 79-94]

ت

 • تیپ مدرسی بررسی تیپ‌های مختلف مدرسی در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 45-74]
 • تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای فرمول‌های کلامی در آموزش زبان انگلیسی به مأموران پلیس [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 105-126]
 • تحوّل هدفمند الگوی تحوّل در مراکز آموزشی و تربیتی نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 13-44]
 • تخصص نقش نیروی انسانی متخصص بر عملکرد مدیران مراکز تربیت و آموزش ناجا [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 153-194]
 • تربیت اهداف تربیت وآموزش پلیس منتهی به عصر ظهور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 126-152]
 • تربیت تبیین ضرورت مبنایی دیدگاه «انسانِ عامل» در تربیت نیروی انتظامی تراز اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 153-182]
 • تربیت تربیت اخلاقی- عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 55-78]
 • تربیت آسیب‌شناسی شغلی فرماندهان صف (مربیان تربیتی) مراکز آموزش ناجا در حوزه فردی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • تربیت بنیان‌های نظری انضباط انتظامی در آموزه‌های تربیتی نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-128]
 • تربیت نقش نیروی انسانی متخصص بر عملکرد مدیران مراکز تربیت و آموزش ناجا [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 153-194]
 • تربیت اخلاقی- عرفانی تربیت اخلاقی- عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 55-78]
 • تربیت و آموزش احصاء مؤثرترین شاخص‌های تربیت و آموزش پلیس اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 11-38]
 • تربیت و آموزش الگوی تحوّل در مراکز آموزشی و تربیتی نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 13-44]
 • تکنولوژی آموزشی بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتخاب و کارایی تکنولوژی آموزشی اعضاء هیات علمی مدیریت ورزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 65-92]
 • تمرینات ترکیبی منتخب مقایسه‌ی اثر تمرینات ترکیبی منتخب و تمرینات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی مشمولان مراکز آموزش سربازی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 170-191]
 • توان مدیریت بررسی اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران (سال‌های 92-91 ) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 95-120]
 • تولیدات داخلی تدوین استراتژی‌های آموزشی و فرهنگی جهت ارتقاء مصرف تولیدات داخلی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 13-36]

ج

 • جرائم بررسی آثار تربیتی جرائم خشونت‌بار خانگی علیه کودکان در یک مطالعه پلیسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 129-152]

چ

 • چابکی سازمان تحلیل تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با استفاده از روش BSC و از طریق متغیرهای میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 21-40]

ح

 • حرفه آسیب‌شناسی شغلی فرماندهان صف (مربیان تربیتی) مراکز آموزش ناجا در حوزه فردی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • حقوق دفاعی ضرورت آموزش ضابطین دادگستری و پلیس قضایی در تحقق عدالت کیفری و حفظ حقوق متهمین در نظام کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 93-124]

د

 • دادرسی منصفانه ضرورت آموزش ضابطین دادگستری و پلیس قضایی در تحقق عدالت کیفری و حفظ حقوق متهمین در نظام کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 93-124]
 • دانشجویان پسرپلیس ارزیابی سلامت عمومی، پیکرشناسی و ویژگی‌های آمادگی جسمانی دانشجویان پسر دانشکده‌ی پلیس [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 11-26]
 • دانشگاه علوم انتظامی بررسی تیپ‌های مختلف مدرسی در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 45-74]
 • دیدگاه تربیت اخلاقی امام خمینی تربیت اخلاقی- عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 55-78]
 • دروس پیشگیری تعیین میزان اثربخشی آموزش دروس پیشگیری دوره درجه داری رسته انتظامی آموزشگاههای علمی تخصصی ناجا (مورد مطالعه؛ آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا تیر 1392) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • دوره درجه‌داری تعیین میزان اثربخشی آموزش دروس پیشگیری دوره درجه داری رسته انتظامی آموزشگاههای علمی تخصصی ناجا (مورد مطالعه؛ آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا تیر 1392) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • دوره‌های آموزشی نگرش مدیران و فرماندهان انتظامی نسبت به تاثیر دوره‌های آموزشی در بهبود رفتار شغلی کارکنان پلیس [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 125-156]
 • دوره‌های آموزشی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی تخصصی-تکمیلی ترفیعاتی بین کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 75-102]

ر

 • رضایت بررسی تیپ‌های مختلف مدرسی در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 45-74]
 • رفتار شغلی نگرش مدیران و فرماندهان انتظامی نسبت به تاثیر دوره‌های آموزشی در بهبود رفتار شغلی کارکنان پلیس [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 125-156]
 • رفتار شهروندی سازمانی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در پلیس امداد تهران بزرگ [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 79-94]
 • رفتارگرایی تبیین ضرورت مبنایی دیدگاه «انسانِ عامل» در تربیت نیروی انتظامی تراز اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 153-182]
 • روابط متقابل افراد بررسی اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران (سال‌های 92-91 ) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 95-120]
 • روان‌پزشکی قانونی بررسی آثار تربیتی جرائم خشونت‌بار خانگی علیه کودکان در یک مطالعه پلیسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 129-152]
 • روحیه دینی احصاء مؤثرترین شاخص‌های تربیت و آموزش پلیس اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 11-38]
 • رویکرد مکانیستی تبیین ضرورت مبنایی دیدگاه «انسانِ عامل» در تربیت نیروی انتظامی تراز اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 153-182]

ز

 • زبان اول تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای فرمول‌های کلامی در آموزش زبان انگلیسی به مأموران پلیس [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 105-126]

س

 • سازمان‌های یادگیرنده جایگاه آموزش ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری (با تأکید بر قانون جدید دادرسی کیفری 1392) [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 195-236]
 • سربازان مقایسه‌ی اثر تمرینات ترکیبی منتخب و تمرینات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی مشمولان مراکز آموزش سربازی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 170-191]
 • سرسختی ذهنی بررسی آثار آمادگی جسمانی و ویژگی‌های روانشناختی (بهداشت روان و سرسختی ذهنی) بر روی عملکرد کارکنان نیروهای انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 39-62]
 • سلامت روان بررسی آثار آمادگی جسمانی و ویژگی‌های روانشناختی (بهداشت روان و سرسختی ذهنی) بر روی عملکرد کارکنان نیروهای انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 39-62]
 • سلامت عمومی ارزیابی سلامت عمومی، پیکرشناسی و ویژگی‌های آمادگی جسمانی دانشجویان پسر دانشکده‌ی پلیس [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 11-26]

ش

 • شایستگی حرفه‌ای تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 63-104]
 • شایستگی عملیاتی تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 63-104]
 • شایستگی عمومی تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 63-104]
 • شایستگی فنی- تخصصی تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 63-104]
 • شایستگی مدیریتی تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 63-104]
 • شایستگی‌های فردی تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 63-104]
 • شناخت و درک شغل بررسی اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران (سال‌های 92-91 ) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 95-120]

ض

 • ضابطان عام جایگاه آموزش ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری (با تأکید بر قانون جدید دادرسی کیفری 1392) [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 195-236]
 • ضابطین دادگستری ضرورت آموزش ضابطین دادگستری و پلیس قضایی در تحقق عدالت کیفری و حفظ حقوق متهمین در نظام کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 93-124]

ع

 • عاملیت تبیین ضرورت مبنایی دیدگاه «انسانِ عامل» در تربیت نیروی انتظامی تراز اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 153-182]
 • عداالت اجتماعی ضرورت آموزش ضابطین دادگستری و پلیس قضایی در تحقق عدالت کیفری و حفظ حقوق متهمین در نظام کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 93-124]
 • عدالت‌کیفری ضرورت آموزش ضابطین دادگستری و پلیس قضایی در تحقق عدالت کیفری و حفظ حقوق متهمین در نظام کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 93-124]
 • عصرظهور اهداف تربیت وآموزش پلیس منتهی به عصر ظهور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 126-152]
 • عملکرد بررسی تیپ‌های مختلف مدرسی در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 45-74]
 • عملکرد سازمان تحلیل تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با استفاده از روش BSC و از طریق متغیرهای میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 21-40]
 • عوامل اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی تخصصی-تکمیلی ترفیعاتی بین کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 75-102]
 • عوامل آموزشی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی تخصصی-تکمیلی ترفیعاتی بین کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 75-102]
 • عوامل فردی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی تخصصی-تکمیلی ترفیعاتی بین کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 75-102]

غ

 • غایت‌گرایی تبیین ضرورت مبنایی دیدگاه «انسانِ عامل» در تربیت نیروی انتظامی تراز اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 153-182]

ف

 • فرمانده صف آسیب‌شناسی شغلی فرماندهان صف (مربیان تربیتی) مراکز آموزش ناجا در حوزه فردی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • فرمول‌های کلامی تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای فرمول‌های کلامی در آموزش زبان انگلیسی به مأموران پلیس [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 105-126]

ق

 • قانون آئین دادرسی کیفری جایگاه آموزش ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری (با تأکید بر قانون جدید دادرسی کیفری 1392) [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 195-236]

ک

 • کارآیی بررسی تأثیر محتوای آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی برکارآیی همیاران پلیس (مطالعه موردی شهر تهران 1391) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 27-54]
 • کارایی بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتخاب و کارایی تکنولوژی آموزشی اعضاء هیات علمی مدیریت ورزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 65-92]
 • کارکنان پلیس نگرش مدیران و فرماندهان انتظامی نسبت به تاثیر دوره‌های آموزشی در بهبود رفتار شغلی کارکنان پلیس [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 125-156]
 • کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بررسی آثار آمادگی جسمانی و ویژگی‌های روانشناختی (بهداشت روان و سرسختی ذهنی) بر روی عملکرد کارکنان نیروهای انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 39-62]
 • کیفیت برنامه درسی واکاوی برنامه درسی کیفی مبتتی بر مدل چند ذی‌نفعی((MSQCM در آموزش عالی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 157-170]
 • کودکان بررسی آثار تربیتی جرائم خشونت‌بار خانگی علیه کودکان در یک مطالعه پلیسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 129-152]

م

 • متهم ضرورت آموزش ضابطین دادگستری و پلیس قضایی در تحقق عدالت کیفری و حفظ حقوق متهمین در نظام کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 93-124]
 • مدیران آموزشی نقش نیروی انسانی متخصص بر عملکرد مدیران مراکز تربیت و آموزش ناجا [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 153-194]
 • مدیران و فرماندهان انتظامی نگرش مدیران و فرماندهان انتظامی نسبت به تاثیر دوره‌های آموزشی در بهبود رفتار شغلی کارکنان پلیس [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 125-156]
 • مدل چند ذی‌نفعی واکاوی برنامه درسی کیفی مبتتی بر مدل چند ذی‌نفعی((MSQCM در آموزش عالی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 157-170]
 • مراکز آموزش آسیب‌شناسی شغلی فرماندهان صف (مربیان تربیتی) مراکز آموزش ناجا در حوزه فردی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • مراکز آموزشی و تربیتی الگوی تحوّل در مراکز آموزشی و تربیتی نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 13-44]
 • مزیت رقابتی پایدار تحلیل تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با استفاده از روش BSC و از طریق متغیرهای میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 21-40]
 • مسؤلیت‌پذیری بررسی اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران (سال‌های 92-91 ) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 95-120]
 • مقررات راهنمایی و رانندگی بررسی تأثیر محتوای آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی برکارآیی همیاران پلیس (مطالعه موردی شهر تهران 1391) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 27-54]
 • ملی‌گرایی مصرف تدوین استراتژی‌های آموزشی و فرهنگی جهت ارتقاء مصرف تولیدات داخلی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 13-36]

ن

 • ناجا نقش نیروی انسانی متخصص بر عملکرد مدیران مراکز تربیت و آموزش ناجا [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 153-194]
 • نیروی انتظامی جایگاه آموزش ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری (با تأکید بر قانون جدید دادرسی کیفری 1392) [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 195-236]
 • نیروی انسانی نقش نیروی انسانی متخصص بر عملکرد مدیران مراکز تربیت و آموزش ناجا [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 153-194]
 • نگرش نگرش مدیران و فرماندهان انتظامی نسبت به تاثیر دوره‌های آموزشی در بهبود رفتار شغلی کارکنان پلیس [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 125-156]
 • نهج البلاغه بنیان‌های نظری انضباط انتظامی در آموزه‌های تربیتی نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-128]

و

 • ویژگی‌های روانشناختی بررسی آثار آمادگی جسمانی و ویژگی‌های روانشناختی (بهداشت روان و سرسختی ذهنی) بر روی عملکرد کارکنان نیروهای انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 39-62]

ه

 • همیار پلیس بررسی تأثیر محتوای آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی برکارآیی همیاران پلیس (مطالعه موردی شهر تهران 1391) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 27-54]
 • هوشمندی احصاء مؤثرترین شاخص‌های تربیت و آموزش پلیس اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 11-38]
 • هوش هیجانی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در پلیس امداد تهران بزرگ [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 79-94]

ی

 • یادگیری بررسی اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران (سال‌های 92-91 ) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 95-120]
 • یادگیری زدایی سازمانی تحلیل تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با استفاده از روش BSC و از طریق متغیرهای میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 21-40]