نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آجا نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 21-40]
 • آگاهی از رفتارهای ایمن و خطر زا اثربخشی آموزش فرهنگ ترافیک بر عملکرد ترافیکی و سطح آگاهی از رفتارهای خطرزای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 100-119]
 • آموزش تدوین استراتژی آموزش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 61-80]
 • آموزش روایتی نو از «ارزشیابی» در عرصه آموزش براساس مبانی هرمنوتیک فلسفی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 61-80]
 • آموزش ترافیک اثربخشی آموزش فرهنگ ترافیک بر عملکرد ترافیکی و سطح آگاهی از رفتارهای خطرزای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 100-119]
 • آموزش در سازمان‌های دولتی تبیین موانع فنی، مالی و مدیریتی در استفاده از یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی: مطالعه‌ای از سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 29-45]
 • آموزش سبز آموزش سبز منابع انسانی در صنعت نفت [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 1-20]
 • آموزش عالی گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران: تبیین نقش آموزش عالی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 20-40]
 • آموزش عالی تدوین و اعتباریابی مقیاس ارزیابی کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 41-60]
 • آموزش منابع انسانی تبیین موانع فنی، مالی و مدیریتی در استفاده از یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی: مطالعه‌ای از سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 29-45]
 • آموزش و پژوهش بین رشته‌ای گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران: تبیین نقش آموزش عالی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 20-40]
 • آینده نگری بررسی تأثیرتحصیلات تکمیلی درتوانمند سازی فرماندهان ومدیران ناجا [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 127-142]

ا

 • ارتقای سازمانی بررسی تاثیر مرتبط بودن رشته تحصیلی با ویژگی‌های شغلی بر سکون زدگی شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 47-71]
 • ارزشیابی روایتی نو از «ارزشیابی» در عرصه آموزش براساس مبانی هرمنوتیک فلسفی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 61-80]
 • ارزشیابی ارزشیابی برنامه درسی حمایت شده: چگونه فرایند یادگیری و آموزش را در دوره کارشناسی تسهیل کنیم؟ [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 101-120]
 • ارزشی و بینشی بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 97-126]
 • اساتید عوامل تسهیل‌کننده بکارگیری فناوری‌های آموزشی در تدریس اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-100]
 • استراتژی تدوین استراتژی آموزش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 61-80]
 • اقتصاد یادگیرنده گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران: تبیین نقش آموزش عالی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 20-40]
 • انگیزش بررسی رابطه مؤلفه‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 81-100]

ب

 • بازنشستگان نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 21-40]
 • برنامه درسی حمایت شده ارزشیابی برنامه درسی حمایت شده: چگونه فرایند یادگیری و آموزش را در دوره کارشناسی تسهیل کنیم؟ [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 101-120]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک آموزشی تدوین استراتژی آموزش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 61-80]

پ

 • پلیس پیشگیری تدوین استراتژی آموزش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 61-80]

ت

 • تحصیلات تکمیلی بررسی تأثیرتحصیلات تکمیلی درتوانمند سازی فرماندهان ومدیران ناجا [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 127-142]
 • تحلیل گری بررسی تأثیرتحصیلات تکمیلی درتوانمند سازی فرماندهان ومدیران ناجا [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 127-142]
 • توانمند‌سازی بررسی تأثیرتحصیلات تکمیلی درتوانمند سازی فرماندهان ومدیران ناجا [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 127-142]
 • توانمندی‌های مدیریتی تاثیر هوش هیجانی بر ابعاد مختلف عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 1-27]
 • توسعه منابع انسانی تبیین موانع فنی، مالی و مدیریتی در استفاده از یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی: مطالعه‌ای از سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 29-45]
 • تئوری داده بنیاد گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران: تبیین نقش آموزش عالی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 20-40]

ج

 • جامعه یادگیرنده حرفه ای دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 95-115]
 • جامعه یادگیرنده حرفه‌ای دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 21-40]

چ

 • چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه درسی حمایت شده: چگونه فرایند یادگیری و آموزش را در دوره کارشناسی تسهیل کنیم؟ [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 101-120]

خ

 • خانواده رابطه بین میزان دینداری با سبک تربیتی خانواده در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 1-25]
 • خون ادراری یک نوبت تمرین رژه بر میزان هماچوری دانشجویان دانشگاه‌ علوم ‌انتظامی مؤثر است. [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-60]

د

 • دامنه حرکتی مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی و انعطاف پذیری مفاصل اندام‌های فوقانی، تحتانی و ستون فقرات کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار نیروی انتظامی (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 73-96]
 • دانش‌آموزان رابطه بین میزان دینداری با سبک تربیتی خانواده در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 1-25]
 • دانش آموزان پسر دوره‌ی متوسطه در معرض خطر اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش عوامل خطرساز در دانش‌آموزان پسر دوره‌ی متوسطه در معرض خطر شهر کبودراهنگ [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 41-60]
 • دانش‌آموزان مقطع ابتدایی اثربخشی آموزش فرهنگ ترافیک بر عملکرد ترافیکی و سطح آگاهی از رفتارهای خطرزای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 100-119]
 • دانشجو تدوین و اعتباریابی مقیاس ارزیابی کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 41-60]
 • دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 97-126]
 • دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی یک نوبت تمرین رژه بر میزان هماچوری دانشجویان دانشگاه‌ علوم ‌انتظامی مؤثر است. [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-60]
 • دانش سازمانی تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 1-20]
 • دانشگاه تاثیر هوش هیجانی بر ابعاد مختلف عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 1-27]
 • دانشگاه علوم انتظامی تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 1-20]
 • دانشگاه علوم انتظامی امین عوامل تسهیل‌کننده بکارگیری فناوری‌های آموزشی در تدریس اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-100]
 • دینداری رابطه بین میزان دینداری با سبک تربیتی خانواده در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 1-25]
 • دوره کارشناسی ارزشیابی برنامه درسی حمایت شده: چگونه فرایند یادگیری و آموزش را در دوره کارشناسی تسهیل کنیم؟ [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 101-120]

ر

 • راهبرد گزینی بررسی تأثیرتحصیلات تکمیلی درتوانمند سازی فرماندهان ومدیران ناجا [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 127-142]
 • رژه یک نوبت تمرین رژه بر میزان هماچوری دانشجویان دانشگاه‌ علوم ‌انتظامی مؤثر است. [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-60]
 • رشته تحصیلی بررسی تاثیر مرتبط بودن رشته تحصیلی با ویژگی‌های شغلی بر سکون زدگی شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 47-71]
 • رفتاری بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 97-126]
 • روایت نو روایتی نو از «ارزشیابی» در عرصه آموزش براساس مبانی هرمنوتیک فلسفی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 61-80]
 • روحی و جسمی بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 97-126]
 • روش‌های تدریس عوامل تسهیل‌کننده بکارگیری فناوری‌های آموزشی در تدریس اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-100]

س

 • ساختار دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 95-115]
 • ساختار دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 21-40]
 • سازگاری بررسی تأثیرتحصیلات تکمیلی درتوانمند سازی فرماندهان ومدیران ناجا [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 127-142]
 • سازمان یادگیرنده عوامل موثر بر تحقق سازمان یادگیرنده در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 61-80]
 • سبک‌های تربیتی رابطه بین میزان دینداری با سبک تربیتی خانواده در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 1-25]
 • سیستمهای حمایتی دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 95-115]
 • سیستمهای حمایتی دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 21-40]
 • سیستمهای دانش و ارتباط دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 95-115]
 • سیستمهای دانش و ارتباط دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 21-40]
 • سطوح یادگیری عوامل موثر بر تحقق سازمان یادگیرنده در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 61-80]
 • سکون زدگی شغلی بررسی تاثیر مرتبط بودن رشته تحصیلی با ویژگی‌های شغلی بر سکون زدگی شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 47-71]
 • سن خدمتی مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی و انعطاف پذیری مفاصل اندام‌های فوقانی، تحتانی و ستون فقرات کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار نیروی انتظامی (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 73-96]

ش

 • شخصیتی بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 97-126]

ظ

 • ظرفیت جذب تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 1-20]

ع

 • عملکرد اعضای هیات علمی تاثیر هوش هیجانی بر ابعاد مختلف عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 1-27]
 • عملکرد ترافیکی اثربخشی آموزش فرهنگ ترافیک بر عملکرد ترافیکی و سطح آگاهی از رفتارهای خطرزای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 100-119]
 • عوامل اثربخشی بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 97-126]
 • عوامل تسهیل کننده عوامل تسهیل‌کننده بکارگیری فناوری‌های آموزشی در تدریس اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-100]
 • عوامل خطرساز اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش عوامل خطرساز در دانش‌آموزان پسر دوره‌ی متوسطه در معرض خطر شهر کبودراهنگ [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 41-60]

ف

 • فراموشی سازمانی تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 1-20]
 • فرایند یاددهی ـ یادگیری تدوین و اعتباریابی مقیاس ارزیابی کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 41-60]
 • فرماندهان صف بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 97-126]
 • فرماندهان صف تأثیر مهارتهای اجتماعی فرماندهان صف بر روی سازگاری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 101-120]
 • فرهنگ دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 95-115]
 • فرهنگ دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 21-40]
 • فناوری آموزشی عوامل تسهیل‌کننده بکارگیری فناوری‌های آموزشی در تدریس اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-100]

ک

 • کارآفرینی نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 21-40]
 • کارکنان نیروی انتظامی مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی و انعطاف پذیری مفاصل اندام‌های فوقانی، تحتانی و ستون فقرات کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار نیروی انتظامی (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 73-96]
 • کیفیت تدوین و اعتباریابی مقیاس ارزیابی کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 41-60]

گ

 • گذار گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران: تبیین نقش آموزش عالی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 20-40]

م

 • مدیریتی بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 97-126]
 • مدیریت منابع انسانی سبز و صنعت نفت آموزش سبز منابع انسانی در صنعت نفت [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 1-20]
 • مدیریت و رهبری دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 95-115]
 • مدیریت و رهبری دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 21-40]
 • مقیاس تدوین و اعتباریابی مقیاس ارزیابی کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 41-60]
 • مهارتهای اجتماعی تأثیر مهارتهای اجتماعی فرماندهان صف بر روی سازگاری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 101-120]
 • مهارتهای زندگی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش عوامل خطرساز در دانش‌آموزان پسر دوره‌ی متوسطه در معرض خطر شهر کبودراهنگ [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 41-60]

ن

 • ناجا عوامل موثر بر تحقق سازمان یادگیرنده در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 61-80]
 • نیازسنجی آموزشی نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 21-40]

و

 • ورزشکار و غیرورزشکار مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی و انعطاف پذیری مفاصل اندام‌های فوقانی، تحتانی و ستون فقرات کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار نیروی انتظامی (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 73-96]
 • ویژگیهای آنتروپومتری مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی و انعطاف پذیری مفاصل اندام‌های فوقانی، تحتانی و ستون فقرات کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار نیروی انتظامی (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 73-96]

ه

 • هرمنوتیک فلسفی روایتی نو از «ارزشیابی» در عرصه آموزش براساس مبانی هرمنوتیک فلسفی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 61-80]
 • هماچوری یک نوبت تمرین رژه بر میزان هماچوری دانشجویان دانشگاه‌ علوم ‌انتظامی مؤثر است. [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-60]
 • هوش هیجانی تاثیر هوش هیجانی بر ابعاد مختلف عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 1-27]

ی

 • یادگیری عوامل موثر بر تحقق سازمان یادگیرنده در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 61-80]
 • یادگیری بررسی رابطه مؤلفه‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 81-100]
 • یادگیری الکترونیک تبیین موانع فنی، مالی و مدیریتی در استفاده از یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی: مطالعه‌ای از سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 29-45]
 • یادگیری سازمانی بررسی تاثیر مرتبط بودن رشته تحصیلی با ویژگی‌های شغلی بر سکون زدگی شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 47-71]
 • یادگیری سازمانی عوامل موثر بر تحقق سازمان یادگیرنده در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 61-80]
 • یادگیری سازمانی تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 1-20]