نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آجا نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان (مورد مطالعه: کانون بازنشستگان آجا) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 120-140]
 • آموزش کیفی سازی روشهای یاددهی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 101-120]
 • آموزش کیفی سازی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی ( مطالعه موردی: روشهای یاددهی) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 101-120]
 • آموزش الکترونیک بررسی چالش های یاددهی- یادگیری بر توسعه و بکارگیری آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران (مورد مطالعه؛ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 101-120]
 • آموزش ضمن خدمت واکاوی آموزش های شغلی مورد نیاز کارکنان دانشگاه ها [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • آموزش عالی برنامه ی درسی پست مدرن: راه حلی برای بهبود وضعیت نظام آموزش عالی ایران( طراحی و ارزشیابی الگو) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 60-81]
 • آموزش عالی رویکردهای یاددهی – یادگیری مناسب برنامه درسی بین المللی آموزشی عالی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 81-100]
 • آموزش عالی بررسی چالش های یاددهی- یادگیری بر توسعه و بکارگیری آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران (مورد مطالعه؛ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 101-120]
 • آموزش های تخصصی دریایی کیفی سازی روشهای یاددهی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 101-120]
 • آموزش های تخصصی دریایی کیفی سازی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی ( مطالعه موردی: روشهای یاددهی) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 101-120]

ا

 • اثربخشی ارزیابی اثربخشی (بیرونی) برنامه های آموزش تخصصی رشته پیشگیری انتظامی (مورد مطالعه: دانش آموختگان رسته انتظامی- سال1394) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 1-49]
 • ارزیابی دانشگاه پایدار ارزیابی پایداری در آموزش عالی ایران: شناسایی الگوی مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 120-140]
 • ارزشیابی ارزیابی اثربخشی (بیرونی) برنامه های آموزش تخصصی رشته پیشگیری انتظامی (مورد مطالعه: دانش آموختگان رسته انتظامی- سال1394) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 1-49]
 • ارزشیابی؛ آموزش روایتی نو از «ارزشیابی» در عرصه‌های آموزشی براساس مبانی هرمنوتیک فلسفی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 120-140]
 • اعتباربخشی برنامه ی درسی پست مدرن: راه حلی برای بهبود وضعیت نظام آموزش عالی ایران( طراحی و ارزشیابی الگو) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 60-81]
 • اعداد فازی متقارن بررسی کیفیت خدمات برنامه های آموزشی دوره های عالی انتظامی بر اساس مقیاس AQIP [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]
 • انگیزش طراحی الگوی مدیریت استعداد در مراکز آموزشی ناجا [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 121-140]

ب

 • بازنشستگان نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان (مورد مطالعه: کانون بازنشستگان آجا) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 120-140]
 • برنامه بهبود کیفیت آموزشی بررسی کیفیت خدمات برنامه های آموزشی دوره های عالی انتظامی بر اساس مقیاس AQIP [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]
 • برنامه تفصیلی ارزیابی اثربخشی (بیرونی) برنامه های آموزش تخصصی رشته پیشگیری انتظامی (مورد مطالعه: دانش آموختگان رسته انتظامی- سال1394) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 1-49]
 • برنامه ی خدمات آموزشی بررسی کیفیت خدمات برنامه های آموزشی دوره های عالی انتظامی بر اساس مقیاس AQIP [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]
 • بسته آموزشی اثربخشی آموزش رفتار ترافیکی پرخطر بر یادگیری کودکان پایه ششم دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تهران [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 161-180]
 • بعد روانشناختی-فرهنگی طراحی مدل فرهنگ کیفیت در حوزه آموزش با بکارگیری روش تحلیل محتوا [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 1-20]
 • بعد ساختاری-مدیریتی طراحی مدل فرهنگ کیفیت در حوزه آموزش با بکارگیری روش تحلیل محتوا [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 1-20]
 • بعد محیطی طراحی مدل فرهنگ کیفیت در حوزه آموزش با بکارگیری روش تحلیل محتوا [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 1-20]
 • بین المللی شدن رویکردهای یاددهی – یادگیری مناسب برنامه درسی بین المللی آموزشی عالی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 81-100]

پ

 • پدافند غیرعامل نقش ورزش صبحگاهی درارتقای آمادگی جسمانی و رزمی کارکنان ستاد ناجا با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 41-60]
 • پست مدرنیسم برنامه ی درسی پست مدرن: راه حلی برای بهبود وضعیت نظام آموزش عالی ایران( طراحی و ارزشیابی الگو) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 60-81]
 • پلیس امداد تأثیر آموزش هوش هیجانی بر عزت نفس در پلیس امداد تهران بزرگ [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 61-80]

ت

 • تجربه‌آموزی درس پژوهی و تاثیر آن بر رشد حرفه‌ای [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 40-61]
 • تحلیل شکاف تحلیل شکاف آموزش‌های دانشجویان مراقبت پرواز بر اساس نیازها و خواسته‌های محیط‌های عملیاتی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 40-60]
 • تکنیک تصمیم گیری گروهی بردا بررسی کیفیت خدمات برنامه های آموزشی دوره های عالی انتظامی بر اساس مقیاس AQIP [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]
 • توسعه‌ی حرفه‌ای درس پژوهی و تاثیر آن بر رشد حرفه‌ای [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 40-61]

ح

خ

 • خودکارآمدی رابطه خودکارآمدی و رضایت شغلی با میزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 140-160]

د

 • دانش موانع زیرساختی پیاده سازی مدیریت دانش در مراکز آموزش ناجا و ارائه الگوی بهبود آن [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 21-40]
 • دانشگاه واکاوی آموزش های شغلی مورد نیاز کارکنان دانشگاه ها [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • دانشگاه آزاد اسلامی ارزیابی پایداری در آموزش عالی ایران: شناسایی الگوی مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 120-140]
 • دانشگاه پایدار ارزیابی پایداری در آموزش عالی ایران: شناسایی الگوی مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 120-140]
 • درس پژوهی درس پژوهی و تاثیر آن بر رشد حرفه‌ای [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 40-61]
 • دروس مهارتی ارزیابی اثربخشی (بیرونی) برنامه های آموزش تخصصی رشته پیشگیری انتظامی (مورد مطالعه: دانش آموختگان رسته انتظامی- سال1394) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 1-49]
 • دوره های عالی انتظامی بررسی کیفیت خدمات برنامه های آموزشی دوره های عالی انتظامی بر اساس مقیاس AQIP [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]

ر

 • رضایت شغلی رابطه خودکارآمدی و رضایت شغلی با میزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 140-160]
 • رفتارهای ترافیکی اثربخشی آموزش رفتار ترافیکی پرخطر بر یادگیری کودکان پایه ششم دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تهران [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 161-180]
 • روش تدریس کیفی سازی روشهای یاددهی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 101-120]
 • روشهای یاددهی- یادگیری رویکردهای یاددهی – یادگیری مناسب برنامه درسی بین المللی آموزشی عالی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 81-100]

س

 • ستاد ناجا نقش ورزش صبحگاهی درارتقای آمادگی جسمانی و رزمی کارکنان ستاد ناجا با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 41-60]
 • سرمایه‌انسانی طراحی الگوی مدیریت استعداد در مراکز آموزشی ناجا [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 121-140]

ع

 • عزت نفس تأثیر آموزش هوش هیجانی بر عزت نفس در پلیس امداد تهران بزرگ [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 61-80]

ف

 • فرهنگ‌سازمانی طراحی الگوی مدیریت استعداد در مراکز آموزشی ناجا [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 121-140]
 • فرهنگ کیفیت طراحی مدل فرهنگ کیفیت در حوزه آموزش با بکارگیری روش تحلیل محتوا [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 1-20]

ک

 • کارآفرینی نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان (مورد مطالعه: کانون بازنشستگان آجا) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 120-140]
 • کارکنان ناجا نقش ورزش صبحگاهی درارتقای آمادگی جسمانی و رزمی کارکنان ستاد ناجا با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 41-60]
 • کیفیت آموزش تحلیل شکاف آموزش‌های دانشجویان مراقبت پرواز بر اساس نیازها و خواسته‌های محیط‌های عملیاتی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 40-60]
 • کلید واژه: روش تدریس کیفی سازی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی ( مطالعه موردی: روشهای یاددهی) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 101-120]
 • کودکان اثربخشی آموزش رفتار ترافیکی پرخطر بر یادگیری کودکان پایه ششم دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تهران [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 161-180]

م

 • محیط عملیاتی و دانشجویان مراقبت پرواز تحلیل شکاف آموزش‌های دانشجویان مراقبت پرواز بر اساس نیازها و خواسته‌های محیط‌های عملیاتی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 40-60]
 • مدیریت استعداد طراحی الگوی مدیریت استعداد در مراکز آموزشی ناجا [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 121-140]
 • مدیریت دانش موانع زیرساختی پیاده سازی مدیریت دانش در مراکز آموزش ناجا و ارائه الگوی بهبود آن [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 21-40]
 • مراکز آموزش موانع زیرساختی پیاده سازی مدیریت دانش در مراکز آموزش ناجا و ارائه الگوی بهبود آن [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 21-40]
 • مربی کیفی سازی روشهای یاددهی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 101-120]
 • مربی کیفی سازی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی ( مطالعه موردی: روشهای یاددهی) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 101-120]
 • مشارکت در تدوین برنامه درسی رابطه خودکارآمدی و رضایت شغلی با میزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 140-160]
 • منابع انسانی واکاوی آموزش های شغلی مورد نیاز کارکنان دانشگاه ها [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • موانع بررسی چالش های یاددهی- یادگیری بر توسعه و بکارگیری آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران (مورد مطالعه؛ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 101-120]
 • موانع مدیریت دانش موانع زیرساختی پیاده سازی مدیریت دانش در مراکز آموزش ناجا و ارائه الگوی بهبود آن [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 21-40]
 • مؤلفه های دانشگاه پایدار ارزیابی پایداری در آموزش عالی ایران: شناسایی الگوی مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 120-140]

ن

 • نیازسنجی آموزشی واکاوی آموزش های شغلی مورد نیاز کارکنان دانشگاه ها [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • نیازسنجی آموزشی نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان (مورد مطالعه: کانون بازنشستگان آجا) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 120-140]

و

 • واژه های کلیدی: الگوی برنامه ی درسی برنامه ی درسی پست مدرن: راه حلی برای بهبود وضعیت نظام آموزش عالی ایران( طراحی و ارزشیابی الگو) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 60-81]
 • ورزش صبحگاهی نقش ورزش صبحگاهی درارتقای آمادگی جسمانی و رزمی کارکنان ستاد ناجا با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 41-60]

ه

 • هرمنوتیک فلسفی؛ روایت نو روایتی نو از «ارزشیابی» در عرصه‌های آموزشی براساس مبانی هرمنوتیک فلسفی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 120-140]
 • همراستایی آموزش تحلیل شکاف آموزش‌های دانشجویان مراقبت پرواز بر اساس نیازها و خواسته‌های محیط‌های عملیاتی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 40-60]
 • هوش هیجانی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر عزت نفس در پلیس امداد تهران بزرگ [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 61-80]

ی

 • یاددهی کیفی سازی روشهای یاددهی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 101-120]
 • یاددهی کیفی سازی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی ( مطالعه موردی: روشهای یاددهی) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 101-120]
 • یادگیری اثربخشی آموزش رفتار ترافیکی پرخطر بر یادگیری کودکان پایه ششم دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تهران [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 161-180]
 • یادگیری‌سازمانی طراحی الگوی مدیریت استعداد در مراکز آموزشی ناجا [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 121-140]