نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون های هوشی ‏ شناسایی و پیش بینی عوامل موثر بر عملکرد آموزشی کارکنان؛ اقدامی فراکنشی در افزایش اثربخشی آموزشی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 21-40]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 101-120]
 • آموزش ارزیابی آموزش شبیه‌سازهای تیراندازی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 82-107]
 • آموزش ارایه مدلی برای توسعه آموزش های مهارتی در سازمان [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 41-60]
 • آموزش آسیب شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 101-120]
 • آموزش زبان انگلیسی فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی: بازنمود ابعاد و انواع فرهنگ در کتاب های آموزش زبان دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-20]
 • آموزش ضمن خدمت 6بررسی میزان آگاهی مدرسان ناجا از حیطه ها و نظریه های یادگیری و رابطه آن با اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 41-60]
 • آموزش هوش فرهنگی رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه1 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 82-98]

ا

 • اتخاذ تاکتیک شناسایی و تعیین شایستگیهای مورد نیاز مربیان ورزشی ناجا [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 60-81]
 • اثربخشی 6بررسی میزان آگاهی مدرسان ناجا از حیطه ها و نظریه های یادگیری و رابطه آن با اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 41-60]
 • اثربخشی اثربخشی برگزاری آموزش‌های قرآنی بر سلامت روان دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 136-170]
 • اثربخشی / effectiveness ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی دکتری تخصصی رشته جرم یابی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 1-20]
 • اثربخشی آموزشی شناسایی و پیش بینی عوامل موثر بر عملکرد آموزشی کارکنان؛ اقدامی فراکنشی در افزایش اثربخشی آموزشی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 21-40]
 • اثربخشی آموزشی/ Training Effectiveness ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی دکتری تخصصی رشته جرم یابی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 1-20]
 • ارتباط دانشگاه و صنعت اعتباریابی و رتبه‌بندی شاخص‌های ارتباط دانشگاه و صنعت با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 101-120]
 • ارزیابی ارزیابی آموزش شبیه‌سازهای تیراندازی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 82-107]
 • ارزیابی عملکرد سنجش کارآیی پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین در سال‌‌های 93 تا 95 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 1-20]
 • اساتید و مربیان الگوی توانمندسازی اساتید و مربیان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی مبتنی بر مبانی اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-20]
 • استراتژی بازی شناسایی و تعیین شایستگیهای مورد نیاز مربیان ورزشی ناجا [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 60-81]
 • اعتباریابی شاخص اعتباریابی و رتبه‌بندی شاخص‌های ارتباط دانشگاه و صنعت با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 101-120]
 • اعضاء هیات علمی فرهنگ تحقیق و پژوهش در نقشه علمی ناجا: دیدگاه پژوهشی اساتید دانشگاه علوم انتظامی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 60-81]
 • الگو الگوی توانمندسازی اساتید و مربیان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی مبتنی بر مبانی اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-20]
 • الگوسازی ساختاری و تفسیری الگوی توانمندسازی اساتید و مربیان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی مبتنی بر مبانی اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-20]
 • انگیزش شناسایی و تعیین شایستگیهای مورد نیاز مربیان ورزشی ناجا [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 60-81]

ب

 • بازخورد اصلاحی آشکار بررسی نگرش ترجیحی معلمان زبان انگلیسی و زبان آموزان ایرانی نسبت به بازخورد های اصلاحی شفاهی آشکار، ترمیمی غیر آشکار، فرازبانی و تکرار [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-60]
 • بازخورد اصلاحی ترمیمی غیر آشکار بررسی نگرش ترجیحی معلمان زبان انگلیسی و زبان آموزان ایرانی نسبت به بازخورد های اصلاحی شفاهی آشکار، ترمیمی غیر آشکار، فرازبانی و تکرار [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-60]
 • بازخورد اصلاحی تکرار بررسی نگرش ترجیحی معلمان زبان انگلیسی و زبان آموزان ایرانی نسبت به بازخورد های اصلاحی شفاهی آشکار، ترمیمی غیر آشکار، فرازبانی و تکرار [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-60]
 • بازخورد اصلاحی فرازبانی بررسی نگرش ترجیحی معلمان زبان انگلیسی و زبان آموزان ایرانی نسبت به بازخورد های اصلاحی شفاهی آشکار، ترمیمی غیر آشکار، فرازبانی و تکرار [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-60]
 • بالندگی مدیران شهرداری شناسایی شاخص های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تهران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 20-41]
 • برنامه تفصیلی (برنامه درسی) / Curriculum ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی دکتری تخصصی رشته جرم یابی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 1-20]

پ

 • پژوهش و آموزش سنجش کارآیی پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین در سال‌‌های 93 تا 95 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 1-20]
 • پیش بینی عملکرد آموزشی شناسایی و پیش بینی عوامل موثر بر عملکرد آموزشی کارکنان؛ اقدامی فراکنشی در افزایش اثربخشی آموزشی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 21-40]

ت

 • تعالی سازمانی شناسایی مولفه های یادگیری تیمی مبتنی بر مدیریت تعالی از دیدگاه خبرگان سازمان ناجا [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 121-135]
 • تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره اعتباریابی و رتبه‌بندی شاخص‌های ارتباط دانشگاه و صنعت با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 101-120]
 • توانمندسازی الگوی توانمندسازی اساتید و مربیان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی مبتنی بر مبانی اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-20]
 • توانمندسازی شناسایی مولفه های یادگیری تیمی مبتنی بر مدیریت تعالی از دیدگاه خبرگان سازمان ناجا [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 121-135]

ج

 • جرم یابی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی دکتری تخصصی رشته جرم یابی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 1-20]
 • جوّ تغییر تدوین و اعتباریابی مقیاس جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 21-40]

چ

 • چابکی سازمان تحلیل تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با استفاده از روش BSC و از طریق متغیرهای میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 21-40]

ح

 • حقوق شهروندی الزامات آموزش ضابطان دادگستری با تاکید بر رعایت حقوق دفاعی متهم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 61-80]

خ

 • خلاقیت سازمانی بررسی نقش اثر بخشی کیفیت آموزش بر عملکرد و خلاقیت کارکنان ستاد فرماندهی ناجا [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 41-60]
 • خلاقیت سازمانی پیش بینی بین هوش اجتماعی و خلاقیت سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 81-100]

د

 • دانش بازخورد اصلاحی بررسی نگرش ترجیحی معلمان زبان انگلیسی و زبان آموزان ایرانی نسبت به بازخورد های اصلاحی شفاهی آشکار، ترمیمی غیر آشکار، فرازبانی و تکرار [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-60]
 • دانشگاه تدوین و اعتباریابی مقیاس جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 21-40]
 • دانشگاه علوم انتظامی امین سنجش کارآیی پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین در سال‌‌های 93 تا 95 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 1-20]
 • دانشگاه علوم انتظامی امین فرهنگ تحقیق و پژوهش در نقشه علمی ناجا: دیدگاه پژوهشی اساتید دانشگاه علوم انتظامی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 60-81]
 • دلفی الگوی توانمندسازی اساتید و مربیان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی مبتنی بر مبانی اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-20]

ر

 • رتبه‌بندی سنجش کارآیی پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین در سال‌‌های 93 تا 95 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 1-20]
 • رفتار ارزیابی آموزش شبیه‌سازهای تیراندازی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 82-107]
 • رفتار شهروندی سازمانی پیش بینی بین هوش اجتماعی و خلاقیت سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 81-100]

س

 • سازگاری فرهنگی کارکنان رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه1 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 82-98]
 • سازمان ناجا شناسایی مولفه های یادگیری تیمی مبتنی بر مدیریت تعالی از دیدگاه خبرگان سازمان ناجا [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 121-135]

ش

ض

 • ضابطان دادگستری الزامات آموزش ضابطان دادگستری با تاکید بر رعایت حقوق دفاعی متهم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 61-80]

ع

 • عملکرد سازمان تحلیل تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با استفاده از روش BSC و از طریق متغیرهای میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 21-40]
 • عملکرد سازمانی بررسی نقش اثر بخشی کیفیت آموزش بر عملکرد و خلاقیت کارکنان ستاد فرماندهی ناجا [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 41-60]

ف

 • فراگیران سنجش تاثیرآموزش مهارت‌ حل مسأله بر کاهش هراس اجتماعی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-60]
 • فرآیندهای تحولی مغز تاثیر ابعاد آموزشی موثر بیرونی بر مغز در بهبود فرآیندهای تحولی مغز با تکیه بر مکتب پراگماتیسم و ابن‌سینایی به منظور ارایه‌ی مدل [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 109-111]
 • فرصت و تهدید آسیب شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 101-120]
 • فرهنگ فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی: بازنمود ابعاد و انواع فرهنگ در کتاب های آموزش زبان دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-20]
 • فرهنگ بین المللی فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی: بازنمود ابعاد و انواع فرهنگ در کتاب های آموزش زبان دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-20]
 • فرهنگ بین‌المللی فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی: بازنمود ابعاد و انواع فرهنگ در کتاب های آموزش زبان دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-20]
 • فرهنگ تحقیق و پژوهش فرهنگ تحقیق و پژوهش در نقشه علمی ناجا: دیدگاه پژوهشی اساتید دانشگاه علوم انتظامی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 60-81]
 • فرهنگ مبدا فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی: بازنمود ابعاد و انواع فرهنگ در کتاب های آموزش زبان دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-20]
 • فرهنگ مقصد فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی: بازنمود ابعاد و انواع فرهنگ در کتاب های آموزش زبان دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-20]

ک

 • کارایی سنجش کارآیی پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین در سال‌‌های 93 تا 95 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 1-20]
 • کیفیت آموزش شناسایی شاخص های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تهران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 20-41]
 • کیفیت آموزش بررسی نقش اثر بخشی کیفیت آموزش بر عملکرد و خلاقیت کارکنان ستاد فرماندهی ناجا [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 41-60]
 • کلید واژگان: آموزش الزامات آموزش ضابطان دادگستری با تاکید بر رعایت حقوق دفاعی متهم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 61-80]
 • کلید واژه ها: فرهنگ فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی: بازنمود ابعاد و انواع فرهنگ در کتاب های آموزش زبان دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-20]

م

 • مدیریت تغییر تدوین و اعتباریابی مقیاس جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 21-40]
 • مدرسان ناجا 6بررسی میزان آگاهی مدرسان ناجا از حیطه ها و نظریه های یادگیری و رابطه آن با اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 41-60]
 • مربی ورزشی شناسایی و تعیین شایستگیهای مورد نیاز مربیان ورزشی ناجا [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 60-81]
 • مزیت رقابتی پایدار تحلیل تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با استفاده از روش BSC و از طریق متغیرهای میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 21-40]
 • معلم پژوهش محور فرهنگ تحقیق و پژوهش در نقشه علمی ناجا: دیدگاه پژوهشی اساتید دانشگاه علوم انتظامی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 60-81]
 • مغز تاثیر ابعاد آموزشی موثر بیرونی بر مغز در بهبود فرآیندهای تحولی مغز با تکیه بر مکتب پراگماتیسم و ابن‌سینایی به منظور ارایه‌ی مدل [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 109-111]
 • مقیاس تدوین و اعتباریابی مقیاس جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 21-40]
 • مکتب پراگماتیسم و ابن‌سینایی تاثیر ابعاد آموزشی موثر بیرونی بر مغز در بهبود فرآیندهای تحولی مغز با تکیه بر مکتب پراگماتیسم و ابن‌سینایی به منظور ارایه‌ی مدل [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 109-111]
 • مهارت ارایه مدلی برای توسعه آموزش های مهارتی در سازمان [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 41-60]
 • مهارت ارتباطی و کار تیمی بررسی میزان برخورداری اساتید دانشگاه علوم انتظامی از مهارتهای قرن بیست ویکم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 81-100]
 • مهارت پژوهشی بررسی میزان برخورداری اساتید دانشگاه علوم انتظامی از مهارتهای قرن بیست ویکم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 81-100]
 • مهارت تفکر خلاق و انتقادی بررسی میزان برخورداری اساتید دانشگاه علوم انتظامی از مهارتهای قرن بیست ویکم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 81-100]
 • مهارت‌ حل مسأله سنجش تاثیرآموزش مهارت‌ حل مسأله بر کاهش هراس اجتماعی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-60]
 • مهارت کاربرد فناوری های اطلاعاتی – ارتباطی بررسی میزان برخورداری اساتید دانشگاه علوم انتظامی از مهارتهای قرن بیست ویکم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 81-100]
 • مهارتهای قرن بیست ویکم اساتید دانشگاه علوم انتظامی بررسی میزان برخورداری اساتید دانشگاه علوم انتظامی از مهارتهای قرن بیست ویکم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 81-100]
 • مؤلفه آموزشی شناسایی شاخص های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تهران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 20-41]
 • مؤلفه سازمانی شناسایی شاخص های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تهران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 20-41]
 • مؤلفه فردی شناسایی شاخص های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تهران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 20-41]

ن

 • نتایج ارزیابی آموزش شبیه‌سازهای تیراندازی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 82-107]
 • نظریه های یادگیری 6بررسی میزان آگاهی مدرسان ناجا از حیطه ها و نظریه های یادگیری و رابطه آن با اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 41-60]
 • نقاط قوت و ضعف آسیب شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 101-120]

و

ه

 • هراس اجتماعی سنجش تاثیرآموزش مهارت‌ حل مسأله بر کاهش هراس اجتماعی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-60]
 • هوش اجتماعی پیش بینی بین هوش اجتماعی و خلاقیت سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 81-100]
 • هوش انگیزشی رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه1 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 82-98]
 • هوش رفتاری رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه1 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 82-98]
 • هوش شناختی رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه1 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 82-98]
 • هوش فراشناختی رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه1 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 82-98]
 • هوش فرهنگی رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه1 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 82-98]

ی

 • یادگیری ارزیابی آموزش شبیه‌سازهای تیراندازی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 82-107]
 • یادگیری تیمی شناسایی مولفه های یادگیری تیمی مبتنی بر مدیریت تعالی از دیدگاه خبرگان سازمان ناجا [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 121-135]
 • یادگیری زدایی سازمانی تحلیل تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با استفاده از روش BSC و از طریق متغیرهای میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 21-40]