نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب شناسی آسیب‌شناسی عوامل موثر بر یادگیری مادام‌العمر کارکنان ناجا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 168-202]
 • آموزش تربیت و آموزش از منظر آموزه‌های اخلاقی مثنوی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 23-51]
 • آموزش طراحی و اجرای آموزش نیروی انسانی براساس رویکرد شایستگی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 54-82]
 • آموزش الگوی تلفیقی آموزش جرائم زیست‌محیطی برای افسران پلیس [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 144-160]
 • آموزش تفکر ارائه مدلی برای مدیریت آموزش تفکر با رویکرد گراندد تئوری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 162-180]
 • آموزش حین خدمت طراحی الگوی نظام جامع آموزش‌های حین خدمت پلیس حرفه‌ای براساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظم و امنیت انتظامی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 91-111]
 • آموزش در نیروی انتظامی تعیین الزامات آموزشی اطلاعات‌محوری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 41-55]
 • آموزش راهبرد محور سنجش توانش استفاده از راهبردهای یادگیری در زبان انگلیسی با اهداف پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 52-76]
 • آموزش سیاست‌گذاری آموزش تحلیلی راهکارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-90]
 • آموزش ضابطان بایسته‌های آموزش ضابطان عام دادگستری در تحصیل ادله اثبات جرم با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 40-56]
 • آموزش ضمن خدمت رابطه بین آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 112-130]
 • آموزش و پرورش ارائه مدل تاثیر هوش رقابتی بر ابعاد مدیریت سرمایه فکری در آموزش و پرورش [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 116-130]
 • آیۀ مباهله آموزش و بررسی تاریخ گذاری در قرآن کریم در پرتو تبیین اسنادی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 92-109]

ا

 • اثبات جرم بایسته‌های آموزش ضابطان عام دادگستری در تحصیل ادله اثبات جرم با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 40-56]
 • اثربخشی آموزش‎های شغلی طراحی و اجرای آموزش نیروی انسانی براساس رویکرد شایستگی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 54-82]
 • اثربخشی کارکنان رابطه بین آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 112-130]
 • اجتماع‌گرایی نگاه تطبیقی به عدالت، فضیلت و خیرات عمومی در قرآن کریم و نهج‌البلاغه و جامعه‌گرایی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 112-130]
 • اخلاق تربیت و آموزش از منظر آموزه‌های اخلاقی مثنوی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 23-51]
 • ادله کیفری بایسته‌های آموزش ضابطان عام دادگستری در تحصیل ادله اثبات جرم با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 40-56]
 • ارائه مدل شناسایی عوامل تشکیل دهنده تربیت معلم کارافرینی در ایران [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 121-130]
 • ارزیابی طراحی و اعتباریابی مقیاس ارزیابی توانایی تفکر طراحی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 181-200]
 • ارزیابی عملکرد مدیران سازمان‌های دولتی اولویت‌بندی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های موثر در جهت ارزیابی عملکرد مدیران سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی با بهره‌گیری از بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 56-70]
 • اسنادهای علّی تاثیر «برنامة آموزش تاب‌آوری» بر اسنادهای علّی و هیجانات پیشرفت دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 144-167]
 • اصل تعامل و مشارکت اجتماعی بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های مستخرج از مبنای انسان شناسی عقل از نظرگاه حضرت علی علیه السلام و ارتباط معنایی آن با اصل تعامل و مشارکت اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 151-170]
 • اصول تربیت اجتماعی بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های مستخرج از مبنای انسان شناسی عقل از نظرگاه حضرت علی علیه السلام و ارتباط معنایی آن با اصل تعامل و مشارکت اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 151-170]
 • اضطراب امتحان مدل‌یابی ساختاری عادت‌های مطالعه با انگیزه پیشرفت با تاکید بر نقش میانجی اهمال‌کاری تحصیلی و اضطراب امتحان [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 1-24]
 • اعتماد سازمانی توسعه الگوی رفتار شهروندی سازمانی براساس معیارهای رفتار اخلاقی در بین معلمان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 104-115]
 • الگو ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • الگو توانمند‌سازهای انعطاف‌پذیری کارکنان با رویکرد پدیدار‌شناسی (با تاکید بر آموزش کارکنان) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 201-220]
 • الگو ارائه الگوی آموزش تعامل با ذینفعان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • الگوی تلفیقی الگوی تلفیقی آموزش جرائم زیست‌محیطی برای افسران پلیس [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 144-160]
 • الگوی جامع آموزش طراحی الگوی نظام جامع آموزش‌های حین خدمت پلیس حرفه‌ای براساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظم و امنیت انتظامی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 91-111]
 • اماره بایسته‌های آموزش ضابطان عام دادگستری در تحصیل ادله اثبات جرم با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 40-56]
 • امام علی (ع) نگاه تطبیقی به عدالت در نظریه امام علی (ع) و لیبرال‌دموکراسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 121-130]
 • امید تحصیلی امید تحصیلی با پیشرفت و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 75-103]
 • ایمن‌سازی روانی تاثیر «برنامة آموزش تاب‌آوری» بر اسنادهای علّی و هیجانات پیشرفت دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 144-167]
 • انحرافات اجتماعی نگرشی تحلیلی و آموزشی به جامعیت سیاست جنایی در عین اولویت گرایی با تأکید بر پاسخ های غیررسمی به انحرافات اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-150]
 • انعطاف‌پذیری توانمند‌سازهای انعطاف‌پذیری کارکنان با رویکرد پدیدار‌شناسی (با تاکید بر آموزش کارکنان) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 201-220]
 • انگیزه مدل‌یابی ساختاری عادت‌های مطالعه با انگیزه پیشرفت با تاکید بر نقش میانجی اهمال‌کاری تحصیلی و اضطراب امتحان [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 1-24]
 • انگیزه تحصیلی امید تحصیلی با پیشرفت و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 75-103]
 • انگلیسی با اهداف پلیسی سنجش توانش استفاده از راهبردهای یادگیری در زبان انگلیسی با اهداف پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 52-76]
 • انگلیسی برای اهداف پلیسی تحلیل گفتمان و تعیین محتوای تخصصی درس زبان انگلیسی با اهداف پلیسی (مورد مطالعه: رستة مرزبانی) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 122-144]
 • اهمال‌کاری تحصیلی بررسی رابطه بین هویت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه با اهمال کاری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 81-103]
 • اهمال‌کاری تحصیلی مدل‌یابی ساختاری عادت‌های مطالعه با انگیزه پیشرفت با تاکید بر نقش میانجی اهمال‌کاری تحصیلی و اضطراب امتحان [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 1-24]
 • اولویت‌بندی اولویت‌بندی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های موثر در جهت ارزیابی عملکرد مدیران سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی با بهره‌گیری از بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 56-70]

ب

 • بالندگی ارائه مدلی برای مدیریت آموزش تفکر با رویکرد گراندد تئوری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 162-180]
 • بیانیه گام دوم انقلاب اولویت‌بندی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های موثر در جهت ارزیابی عملکرد مدیران سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی با بهره‌گیری از بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 56-70]
 • باورهای خودکارآمدی بررسی نقش میانجی باورهای خودکارآمدی در رابطه‌ بین هوش اجتماعی و ابعاد سبک‌های یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-70]
 • برابری نگاه تطبیقی به عدالت در نظریه امام علی (ع) و لیبرال‌دموکراسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 121-130]
 • برنامه آموزش تاب‌آوری تاثیر «برنامة آموزش تاب‌آوری» بر اسنادهای علّی و هیجانات پیشرفت دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 144-167]
 • برنامه درسی الگوی تلفیقی آموزش جرائم زیست‌محیطی برای افسران پلیس [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 144-160]
 • برنامه راهبردی تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-143]
 • برنامه ربزی مبتنی بر فکر ارائه مدلی برای مدیریت آموزش تفکر با رویکرد گراندد تئوری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 162-180]
 • برون‌سپاری طراحی مدل برون‌سپاری خدمات آموزشی در اداره کل راه و شهرسازی مازندران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 129-150]
 • برون‌سپاری خدمات طراحی مدل برون‌سپاری خدمات آموزشی در اداره کل راه و شهرسازی مازندران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 129-150]
 • بزهکاری تعامل پیشگیرانه پلیس و مدارس؛ زمینه‌های ایجاب ، راهکارهای تحقق [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 169-212]
 • بعد اجتماعی- فرهنگی ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • بعد اخلاقی ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • بعد آموزشی ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • بعد سازمانی ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • بعد فردی ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • بعد محیطی ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • بلوغ فرایندی ارائه مدلی برای بلوغ هوشمندی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی مورد: استان تهران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 141-160]
 • بلوغ فردی ارائه مدلی برای بلوغ هوشمندی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی مورد: استان تهران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 141-160]
 • بلوغ فناوری ارائه مدلی برای بلوغ هوشمندی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی مورد: استان تهران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 141-160]
 • بلوغ هوشمندی ارائه مدلی برای بلوغ هوشمندی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی مورد: استان تهران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 141-160]
 • بهرهوری تأثیر آموزش کارکنان بر بهره‌وری منابع انسانی با بررسی نقش میانجی‌گرایانه‎ چابکی سازمانی و سرمایه فکری (مورد مطالعه: پایگاه هشتم شکاری شهید بابایی اصفهان) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 25-54]
 • بهزیستی روانی ارائه مدلی به‌منظور ارتقای خرد در راستای بهبود سرمایه روان‌شناختی، بهزیستی روان‌شناختی، سلامت روان و گرایش‌های مطلوب اجتماعی (مورد مطالعه: سربازان مرکز آموزشی مالک اشتر) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 91-111]

پ

 • پاسخ های غیر رسمی نگرشی تحلیلی و آموزشی به جامعیت سیاست جنایی در عین اولویت گرایی با تأکید بر پاسخ های غیررسمی به انحرافات اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-150]
 • پیامد شناسایی عوامل تشکیل دهنده تربیت معلم کارافرینی در ایران [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 121-130]
 • پدیده محوری شناسایی عوامل تشکیل دهنده تربیت معلم کارافرینی در ایران [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 121-130]
 • پرورش ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • پیشامد شناسایی عوامل تشکیل دهنده تربیت معلم کارافرینی در ایران [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 121-130]
 • پیشرفت تحصیلی امید تحصیلی با پیشرفت و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 75-103]
 • پیشرفت تحصیلی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری: نقش میانجی ناگویی هیجانی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • پیشگیری الگوی تلفیقی آموزش جرائم زیست‌محیطی برای افسران پلیس [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 144-160]
 • پیشگیری تعامل پیشگیرانه پلیس و مدارس؛ زمینه‌های ایجاب ، راهکارهای تحقق [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 169-212]
 • پلیس الگوی تلفیقی آموزش جرائم زیست‌محیطی برای افسران پلیس [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 144-160]
 • پلیس تعامل پیشگیرانه پلیس و مدارس؛ زمینه‌های ایجاب ، راهکارهای تحقق [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 169-212]
 • پلیس اطلاعات‌محور تعیین الزامات آموزشی اطلاعات‌محوری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 41-55]
 • پلیس حرفه‌ای طراحی الگوی نظام جامع آموزش‌های حین خدمت پلیس حرفه‌ای براساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظم و امنیت انتظامی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 91-111]

ت

 • تاب آوری تاثیر «برنامة آموزش تاب‌آوری» بر فرایندهای ارزیابی شناختی، راهبردهای مقابله‌ای و بهزیستی تحصیلی دانشجویان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 91-128]
 • تاب‌آوری پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری: نقش میانجی ناگویی هیجانی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • تاریخ‌گذاری آموزش و بررسی تاریخ گذاری در قرآن کریم در پرتو تبیین اسنادی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 92-109]
 • تاریخ‌مندی آیات آموزش و بررسی تاریخ گذاری در قرآن کریم در پرتو تبیین اسنادی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 92-109]
 • تبیین اسنادی آموزش و بررسی تاریخ گذاری در قرآن کریم در پرتو تبیین اسنادی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 92-109]
 • تحصیل دلیل بایسته‌های آموزش ضابطان عام دادگستری در تحصیل ادله اثبات جرم با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 40-56]
 • تحلیل سیاست‌گذاری عمومی آموزش تحلیلی راهکارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-90]
 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان و تعیین محتوای تخصصی درس زبان انگلیسی با اهداف پلیسی (مورد مطالعه: رستة مرزبانی) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 122-144]
 • تحلیل محتوای سیاست‌ها آموزش تحلیلی راهکارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-90]
 • تدریس غیرمشترک تاثیر تدریس گروهی بر پیشرفت مهارت خواندن و درک مطلب یادگیرندگان ایرانی انگلیسی با اهداف ویژه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 1-39]
 • تدریس گروهی تاثیر تدریس گروهی بر پیشرفت مهارت خواندن و درک مطلب یادگیرندگان ایرانی انگلیسی با اهداف ویژه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 1-39]
 • تربیت تربیت و آموزش از منظر آموزه‌های اخلاقی مثنوی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 23-51]
 • تربیت معلم کارافرینی شناسایی عوامل تشکیل دهنده تربیت معلم کارافرینی در ایران [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 121-130]
 • تنظیم هیجان ارائه مدلی به‌منظور ارتقای خرد در راستای بهبود سرمایه روان‌شناختی، بهزیستی روان‌شناختی، سلامت روان و گرایش‌های مطلوب اجتماعی (مورد مطالعه: سربازان مرکز آموزشی مالک اشتر) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 91-111]
 • توانایی تفکر طراحی طراحی و اعتباریابی مقیاس ارزیابی توانایی تفکر طراحی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 181-200]
 • توانمند‌ساز توانمند‌سازهای انعطاف‌پذیری کارکنان با رویکرد پدیدار‌شناسی (با تاکید بر آموزش کارکنان) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 201-220]
 • توسعه منابع انسانی طراحی و اجرای آموزش نیروی انسانی براساس رویکرد شایستگی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 54-82]
 • تولید محتوا تحلیل گفتمان و تعیین محتوای تخصصی درس زبان انگلیسی با اهداف پلیسی (مورد مطالعه: رستة مرزبانی) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 122-144]

ج

 • جامعیت سیاست جنایی نگرشی تحلیلی و آموزشی به جامعیت سیاست جنایی در عین اولویت گرایی با تأکید بر پاسخ های غیررسمی به انحرافات اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-150]
 • جرائم زیست‌محیطی الگوی تلفیقی آموزش جرائم زیست‌محیطی برای افسران پلیس [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 144-160]

ح

 • حافظه بررسی تطبیقی تاثیر «روش عینی» با «روش آموزش ذهن» بر روی کارهای هنر آموزان در آموزش هنرهای تجسمی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 82-122]
 • حق نگاه تطبیقی به عدالت در نظریه امام علی (ع) و لیبرال‌دموکراسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 121-130]

خ

 • خدمات طراحی مدل برون‌سپاری خدمات آموزشی در اداره کل راه و شهرسازی مازندران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 129-150]
 • خیرات عمومی نگاه تطبیقی به عدالت، فضیلت و خیرات عمومی در قرآن کریم و نهج‌البلاغه و جامعه‌گرایی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 112-130]
 • خرد ارائه مدلی به‌منظور ارتقای خرد در راستای بهبود سرمایه روان‌شناختی، بهزیستی روان‌شناختی، سلامت روان و گرایش‌های مطلوب اجتماعی (مورد مطالعه: سربازان مرکز آموزشی مالک اشتر) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 91-111]
 • خصوصی ارائه الگوی آموزش تعامل با ذینفعان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • خط بررسی تطبیقی تاثیر «روش عینی» با «روش آموزش ذهن» بر روی کارهای هنر آموزان در آموزش هنرهای تجسمی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 82-122]
 • خلاقیت مدرسان ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • خودکارآمدی بررسی تأثیر مؤلفه‌های خودکارآمدی و خودناتوان‌سازی دانشجویان بر فرایند نگارش پایان‌نامه/ رساله [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 60-80]
 • خودناتوان سازی بررسی تأثیر مؤلفه‌های خودکارآمدی و خودناتوان‌سازی دانشجویان بر فرایند نگارش پایان‌نامه/ رساله [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 60-80]
 • خوش‌بینی تحصیلی امید تحصیلی با پیشرفت و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 75-103]

د

 • دانش‌آموزان تعامل پیشگیرانه پلیس و مدارس؛ زمینه‌های ایجاب ، راهکارهای تحقق [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 169-212]
 • دانش‌آموزان متاهل امید تحصیلی با پیشرفت و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 75-103]
 • دانشجویان تاثیر «برنامة آموزش تاب‌آوری» بر فرایندهای ارزیابی شناختی، راهبردهای مقابله‌ای و بهزیستی تحصیلی دانشجویان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 91-128]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی بررسی نقش میانجی باورهای خودکارآمدی در رابطه‌ بین هوش اجتماعی و ابعاد سبک‌های یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-70]
 • دانشگاه فرهنگیان طراحی و اعتباریابی مقیاس ارزیابی توانایی تفکر طراحی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 181-200]

ر

 • راهبردهای یادگیری شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای یادگیری کارکنان در محیط‌کار با استفاده از تکنیک‌های سلسله‌مراتبی فازی و تاپسیس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 1-25]
 • رستة مرزبانی تحلیل گفتمان و تعیین محتوای تخصصی درس زبان انگلیسی با اهداف پلیسی (مورد مطالعه: رستة مرزبانی) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 122-144]
 • رفتار اخلاقی توسعه الگوی رفتار شهروندی سازمانی براساس معیارهای رفتار اخلاقی در بین معلمان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 104-115]
 • رفتار شهروندی سازمانی توسعه الگوی رفتار شهروندی سازمانی براساس معیارهای رفتار اخلاقی در بین معلمان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 104-115]
 • روش آموزش از حفظ بررسی تطبیقی تاثیر «روش عینی» با «روش آموزش ذهن» بر روی کارهای هنر آموزان در آموزش هنرهای تجسمی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 82-122]
 • روش تدریس زبان انگلیسی سنجش توانش استفاده از راهبردهای یادگیری در زبان انگلیسی با اهداف پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 52-76]
 • روش کپی بررسی تطبیقی تاثیر «روش عینی» با «روش آموزش ذهن» بر روی کارهای هنر آموزان در آموزش هنرهای تجسمی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 82-122]
 • روش کلایزی توانمند‌سازهای انعطاف‌پذیری کارکنان با رویکرد پدیدار‌شناسی (با تاکید بر آموزش کارکنان) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 201-220]
 • رویکرد شایستگی محور طراحی و اجرای آموزش نیروی انسانی براساس رویکرد شایستگی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 54-82]

س

 • سازمانی ارائه الگوی آموزش تعامل با ذینفعان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • سیاست جنایی مشارکتی نگرشی تحلیلی و آموزشی به جامعیت سیاست جنایی در عین اولویت گرایی با تأکید بر پاسخ های غیررسمی به انحرافات اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-150]
 • سیاست‌گذاری تاثیر سیاست‌گذاری و فنون تصمیم‌گیری مدیران بر ارتقای مهارت‌های تخصصی کارکنان اداره کل امور مالیاتی مازندران به منظور ارائه مدل [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 151-170]
 • سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آموزش تحلیلی راهکارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-90]
 • سیاست‌های کلان آموزش تحلیلی راهکارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-90]
 • سبک‌های یادگیری بررسی نقش میانجی باورهای خودکارآمدی در رابطه‌ بین هوش اجتماعی و ابعاد سبک‌های یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-70]
 • سبک‌های دلبستگی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری: نقش میانجی ناگویی هیجانی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • سیرت نیکو و هویت سازمانی توسعه الگوی رفتار شهروندی سازمانی براساس معیارهای رفتار اخلاقی در بین معلمان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 104-115]
 • سرفصل آموزشی تعیین الزامات آموزشی اطلاعات‌محوری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 41-55]
 • سورۀ آل عمران آموزش و بررسی تاریخ گذاری در قرآن کریم در پرتو تبیین اسنادی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 92-109]

ع

 • عادت‌های مطالعه مدل‌یابی ساختاری عادت‌های مطالعه با انگیزه پیشرفت با تاکید بر نقش میانجی اهمال‌کاری تحصیلی و اضطراب امتحان [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 1-24]
 • عدالت نگاه تطبیقی به عدالت در نظریه امام علی (ع) و لیبرال‌دموکراسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 121-130]
 • عدالت نگاه تطبیقی به عدالت، فضیلت و خیرات عمومی در قرآن کریم و نهج‌البلاغه و جامعه‌گرایی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 112-130]
 • عوامل موثر بر یادگیری مادام‌العمر آسیب‌شناسی عوامل موثر بر یادگیری مادام‌العمر کارکنان ناجا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 168-202]

ف

 • فرایند نگارش پایان‌نامه/ رساله بررسی تأثیر مؤلفه‌های خودکارآمدی و خودناتوان‌سازی دانشجویان بر فرایند نگارش پایان‌نامه/ رساله [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 60-80]
 • فردی ارائه الگوی آموزش تعامل با ذینفعان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • فضیلت نگاه تطبیقی به عدالت، فضیلت و خیرات عمومی در قرآن کریم و نهج‌البلاغه و جامعه‌گرایی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 112-130]
 • فنون تصمیم‌گیری تاثیر سیاست‌گذاری و فنون تصمیم‌گیری مدیران بر ارتقای مهارت‌های تخصصی کارکنان اداره کل امور مالیاتی مازندران به منظور ارائه مدل [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 151-170]
 • فهرست راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی آکسفورد سنجش توانش استفاده از راهبردهای یادگیری در زبان انگلیسی با اهداف پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 52-76]

ق

 • قانون استخدامی ناجا طراحی الگوی نظام جامع آموزش‌های حین خدمت پلیس حرفه‌ای براساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظم و امنیت انتظامی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 91-111]

ک

 • کارایی کارکنان رابطه بین آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 112-130]
 • کارکنان بانک صادرات توانمند‌سازهای انعطاف‌پذیری کارکنان با رویکرد پدیدار‌شناسی (با تاکید بر آموزش کارکنان) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 201-220]
 • کیفیت تدریس طراحی مدلی برای ارتقای کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 25-40]

ل

 • لیبرال‌دموکراسی نگاه تطبیقی به عدالت در نظریه امام علی (ع) و لیبرال‌دموکراسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 121-130]
 • لیبرالیسم نگاه تطبیقی به عدالت، فضیلت و خیرات عمومی در قرآن کریم و نهج‌البلاغه و جامعه‌گرایی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 112-130]

م

 • میانجیگری تأثیر آموزش کارکنان بر بهره‌وری منابع انسانی با بررسی نقش میانجی‌گرایانه‎ چابکی سازمانی و سرمایه فکری (مورد مطالعه: پایگاه هشتم شکاری شهید بابایی اصفهان) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 25-54]
 • مبانی انسان شناسی بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های مستخرج از مبنای انسان شناسی عقل از نظرگاه حضرت علی علیه السلام و ارتباط معنایی آن با اصل تعامل و مشارکت اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 151-170]
 • مبنای عقل بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های مستخرج از مبنای انسان شناسی عقل از نظرگاه حضرت علی علیه السلام و ارتباط معنایی آن با اصل تعامل و مشارکت اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 151-170]
 • محتوای آموزشی طراحی مدلی برای ارتقای کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 25-40]
 • محیط آموزشی طراحی مدلی برای ارتقای کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 25-40]
 • مدارس تعامل پیشگیرانه پلیس و مدارس؛ زمینه‌های ایجاب ، راهکارهای تحقق [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 169-212]
 • مدیریتی ارائه الگوی آموزش تعامل با ذینفعان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • مدیریت سرمایه فکری ارائه مدل تاثیر هوش رقابتی بر ابعاد مدیریت سرمایه فکری در آموزش و پرورش [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 116-130]
 • مدرسان طراحی مدلی برای ارتقای کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 25-40]
 • معنویت ارائه مدلی به‌منظور ارتقای خرد در راستای بهبود سرمایه روان‌شناختی، بهزیستی روان‌شناختی، سلامت روان و گرایش‌های مطلوب اجتماعی (مورد مطالعه: سربازان مرکز آموزشی مالک اشتر) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 91-111]
 • مهارت‌های تخصصی کارکنان تاثیر سیاست‌گذاری و فنون تصمیم‌گیری مدیران بر ارتقای مهارت‌های تخصصی کارکنان اداره کل امور مالیاتی مازندران به منظور ارائه مدل [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 151-170]
 • مولوی تربیت و آموزش از منظر آموزه‌های اخلاقی مثنوی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 23-51]

ن

 • ناجا طراحی الگوی نظام جامع آموزش‌های حین خدمت پلیس حرفه‌ای براساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظم و امنیت انتظامی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 91-111]
 • ناگویی هیجانی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری: نقش میانجی ناگویی هیجانی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-143]
 • نظم و امنیت ناجا آسیب‌شناسی عوامل موثر بر یادگیری مادام‌العمر کارکنان ناجا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 168-202]
 • نگرش نسبت به مدرسه بررسی رابطه بین هویت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه با اهمال کاری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 81-103]

و

 • و یادگیری خودراهبر شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای یادگیری کارکنان در محیط‌کار با استفاده از تکنیک‌های سلسله‌مراتبی فازی و تاپسیس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 1-25]
 • ورزش همگانی تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-143]

ه

 • هیجانات پیشرفت تاثیر «برنامة آموزش تاب‌آوری» بر اسنادهای علّی و هیجانات پیشرفت دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 144-167]
 • هویت تحصیلی بررسی رابطه بین هویت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه با اهمال کاری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 81-103]
 • هوش اجتماعی بررسی نقش میانجی باورهای خودکارآمدی در رابطه‌ بین هوش اجتماعی و ابعاد سبک‌های یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-70]
 • هوش رقابتی ارائه مدل تاثیر هوش رقابتی بر ابعاد مدیریت سرمایه فکری در آموزش و پرورش [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 116-130]

ی

 • یادگیری در محیط کار شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای یادگیری کارکنان در محیط‌کار با استفاده از تکنیک‌های سلسله‌مراتبی فازی و تاپسیس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 1-25]
 • یادگیری رسمی و غیررسمی شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای یادگیری کارکنان در محیط‌کار با استفاده از تکنیک‌های سلسله‌مراتبی فازی و تاپسیس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 1-25]
 • یادگیری سازمانی شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای یادگیری کارکنان در محیط‌کار با استفاده از تکنیک‌های سلسله‌مراتبی فازی و تاپسیس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 1-25]
 • یادگیرندگان انگلیسی با اهداف ویژه تاثیر تدریس گروهی بر پیشرفت مهارت خواندن و درک مطلب یادگیرندگان ایرانی انگلیسی با اهداف ویژه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 1-39]